Amen­dement Starnmeer is geen zoek­gebied voor de RES


22 september 2020

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen d.d. 22 september 2020, beraadslagende over agendapunt 10 Raadsvoorstel RES;

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het besluit

Geen wensen en bedenkingen in te dienen bij de concept regionale energiestrategie Noord-Holland Noord

Te wijzigen in

Voor de concept regionale energiestrategie Noord-Holland Noord de volgende bedenking te uiten:

De Starnmeer, en de zuidkant van de Schermer zijn belangrijke vogelgebieden, met een hoge landschappelijke waarde. Het plaatsen van zonnevelden is hier onwenselijk en de gemeente Alkmaar wil dan ook de voorgestelde zoekgebieden 10 en 11 uit de RES halen.

De indieners,

Janine Visser

Partij voor de Dieren

Toelichting:

Agrarische belangen, cultuur historische belangen en natuur en milieu belangen komen samen in de wens om de Starnmeer en de zuidkant van de Schermer uit het zoekgebied te halen, waardoor het open landschap gespaard wordt en de weidevogelleefgebieden intact blijven.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, BAS

Tegen

GroenLinks, SPA, PvdA, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Stop de Coronawet

Lees verder

Amendement Noordelijk deel Schermer opnemen als zoekgebied in RES

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer