Speerpunten

De gemeente verdedigt het openbaar groen. De Alkmaarderhout krijgt een beschermde status.


In  natuurgebied de Oudorperhout wordt het grondwaterpeil verhoogd, zodat weidevogels zich er thuis voelen.


Alkmaar draagt voldoende bij aan de opvang en verzorging van dieren in dierenasielen.


Uiterlijk in 2030 is Alkmaar klimaatneutraal. Er komt een plan per buurt voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.


Bewoners ontvangen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders als zij hier zelf met een ja-ja-sticker om vragen.


Het afsteken van consumentenvuurwerk wordt verboden.


De gemeente organiseert de zorg voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en kinderen op maat en in de eigen omgeving.


De gemeente investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.


Alkmaar biedt mensen met een krappe beurs een tegemoetkoming aan voor noodzakelijke dierenartskosten.


De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten.