Wonen


Sociale woningbouw vinden wij van groot belang. Minderbeelden hebben net zoveel recht op een goede passende woning als de betergestelden. Het oeverloos jarenlang wachten op een geschikte woning geeft veel stress en houdt mensen vaak onnodig lang in een onwenselijke situatie. Speciale aandacht voor dakloze jongeren is hierbij van groot belang. Zij blijven vaak noodgedwongen op straat leven wegens gebrek aan passende woningen. Ook betaalbare huurwoningen voor de middeninkomens zijn nodig, zodat doorstroom vanuit de sociale sector kan plaatsvinden en er daarmee meer huizen vrijkomen voor minderbedeelden en starters. Voor ouderen dienen er voldoende aanleunwoningen gerealiseerd te worden. Nu vanuit overheidswege verwacht wordt dat zij langer zelfstandig blijven wonen, is het noodzakelijk dat ze op tijd kunnen overstappen naar een aangepaste woning. De Partij voor de Dieren staat voor de vrijheid van keuze voor mensen in hun manier van wonen. Woongroepen, Tiny Houses en woonwagens zijn alternatieve woonvormen die wij ondersteunen. Daarnaast zijn wij een groot voorstander van natuurinclusief bouwen.

Het standpunt Wonen is onderdeel van: Cultuur, onderwijs, wonen en zorg