Wonen, zorg, onderwijs en cultuur


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

Wonen

Sociale woningbouw vinden wij van groot belang. Minderbeelden hebben net zoveel recht op een goede passende woning als de betergestelden. Het oeverloos jarenlang wachten op een geschikte woning geeft veel stress en houdt mensen vaak onnodig lang in een onwenselijke situatie. Speciale aandacht voor dakloze jongeren is hierbij van groot belang. Zij blijven vaak noodgedwongen op straat leven wegens gebrek aan passende woningen. Ook betaalbare huurwoningen voor de middeninkomens zijn nodig, zodat doorstroom vanuit de sociale sector kan plaatsvinden en er daarmee meer huizen vrijkomen voor minderbedeelden en starters. Voor ouderen dienen er voldoende aanleunwoningen gerealiseerd te worden. Nu vanuit overheidswege verwacht wordt dat zij langer zelfstandig blijven wonen, is het noodzakelijk dat ze op tijd kunnen overstappen naar een aangepaste woning. De Partij voor de Dieren staat voor de vrijheid van keuze voor mensen in hun manier van wonen. Woongroepen, Tiny Houses en woonwagens zijn alternatieve woonvormen die wij ondersteunen. Daarnaast zijn wij een groot voorstander van natuurinclusief bouwen.

Zorg

De Partij voor de Dieren vindt de zorg voor zieken en ouderen van groot belang. Ook de zorg voor kwetsbare en psychisch zieke kinderen en jongeren verdient voldoende aandacht. Wij zijn van mening dat de bezuinigingen op de jeugdzorg en de gepaard gaande transitie naar gemeenten toe teruggedraaid moet worden. Ondertussen moeten deze kinderen en jongeren vanuit de gemeenten goede ondersteuning krijgen en toegang krijgen tot de juiste hulp. Indien noodzakelijk moeten zij snel doorverwezen worden naar de specialistische jeugdhulpverlening. Bezuinigen op deze hulp is voor ons uit den boze. Ook op de zorg en ondersteuning voor al dan niet zieke ouderen en chronisch zieken mag wat ons betreft niet bezuinigd worden. Daarnaast verdient ook mantelzorg voldoende aandacht en horen mantelzorgers de ruimte en tijd te krijgen om voor hun dierbaren te zorgen. In dit kader verwachten we van Alkmaarse werkgevers meer bewustzijn ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van werknemers die mantelzorg verlenen. Daarnaast zijn wij van mening dat mantelzorgers die leven van een uitkering gedurende de tijd worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht en niet gekort worden op hun toelage. Marktwerking en economisch denken ten aanzien van de zorg is desastreus en wij zullen altijd blijven ageren tegen dit uiterst schadelijke fenomeen.

Onderwijs

De Partij voor de Dieren is voorstander van kleinschalig onderwijs. Kinderen moeten in hun eigen buurt onderwijs kunnen volgen. Fuseren van scholen tot megalomane scholengemeenschappen is niet wat wij willen. Aanleg van Tiny Forests in de nabijheid van scholen, vinden wij belangrijk en zal gerealiseerd worden. Kinderen in contact brengen met de natuur en alles wat leeft, is een belangrijk onderdeel van goed onderwijs. Naschoolse opvang moet goed georganiseerd worden, zodat ouders met een gerust hart hun kind kunnen achterlaten in vertrouwde handen. Goed en betrouwbaar onderwijs vinden wij van essentieel belang. Het gaat immers om de toekomst van onze kinderen.

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Goed nieuws voor Alkmaarse studenten met een handicap!

De studietoeslag gaat omhoog!

Goed nieuws voor Alkmaarse studenten met handicap. Als student met een arbeidsbeperking heb je recht op een toeslag. De hoogte hiervan verschilt per gemeente behoorlijk. We stelden raadsvragen omdat de toeslag in Alkmaar ver achterbleef bij omliggende gemeenten. Ook is de doelgroep moeilijk te bereiken, waardoor rechthebbenden wellicht niet bekend zijn met deze toeslag. We zijn dan ook zeer verheu...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws