Algemene Beschou­wingen begroting 2019


5 november 2018

Voorzitter dank u wel,

Voor ons ligt een interessante begroting. Het is een goed leesbaar stuk, dank daarvoor. Ik zal dadelijk wat meer op specifieke onderdelen ingaan, maar eerst het grote plaatje. Onze partij staat nu eenmaal bekend om haar planeetbrede visie. En willen we de aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties dan moeten we drastisch andere keuzes maken. Keuzes die we niet direct in deze begroting terugvinden. Nog steeds wordt volop ingezet op economische groei. Er is slechts een groen sausje overheen gegoten. Dat in een eindig systeem oneindige groei kan blijven plaatsvinden, is een hardnekkig waandenkbeeld dat onze leefomgeving vernietigt. Economie hoort te gaan over hoe we omgaan met schaarse grondstoffen en middelen en daarmee over wat we ons kunnen veroorloven. Niet alleen in financiële zin. Minstens zo belangrijk is dat we rekening houden met wat we ons kunnen veroorloven wanneer we kijken naar de gevolgen voor mens, dier, natuur en milieu.

We hebben nog maar 15% van de biodiversiteit over in Nederland. Inmiddels is de zesde grote uitstervingsgolf gaande en wij trekken geld uit voor meer kaasmarkten. Dan stel je wat ons betreft de prioriteiten toch echt verkeerd.

Flora en fauna komen in deze begroting nauwelijks voor. Beide zijn echter een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving. Elk dier heeft het recht om te leven naar zijn aard. Het verdient een veilige plek waar het in vrijheid, zonder pijn en angst kan leven. En wat ons betreft wordt groen niet opgeofferd aan grijs. In een rechtvaardige samenleving worden de belangen van flora en fauna nooit voetstoots opgeofferd aan het vermeende belang van de mens.

Dan nu in wat meer detail naar de begroting.

Op blz. 13 wordt gesproken over de intensivering van de samenwerking met de MRA op toeristisch gebied. Terecht wordt hier gerept over een overloop van toeristen. Hoe wil het college ervoor waken dat wij niet het overloopputje van Amsterdam worden? Wanneer toeristen een vloek worden in plaats van een zegen. Heeft het college daar al eens over nagedacht?

Bij diversiteit op blz. 43 wordt alleen Alkmaar Sport als verbonden partij genoemd. Is Art.1 niet bij uitstek een organisatie die hier ook bij zou moeten staan? Waarom is dat niet zo? Is het college nog van plan om Art.1 en andere maatschappelijke organisaties als verbonden partij op te nemen?

Wat wonen aangaat kunnen we er niet omheen dat de behoefte aan nieuwe woningen enorm is. De Kanaalzone is een prima gebied om meer woningen te realiseren. En dan ontkom je er niet aan om de hoogte in te gaan. Het maakt daarbij natuurlijk wel uit of je dan tegen een grijze betonnen kolos aan moet kijken of dat er tegen alle hoogbouw verticale tuinen geplaatst worden. Dat is direct al een heel ander gezicht. De woorden natuurinclusief bouwen heb ik nergens in de begroting terug kunnen vinden terwijl dit toch van doorslaggevende betekenis is voor het vergroten van de biodiversiteit. Hoe denkt het college hier invulling aan te gaan geven?

Wat het afschaffen van de papieren bezoekersvergunning Parkeren aangaat kunnen we kort zijn. Daar zijn wij tegen. Een papieren kaart moet altijd mogelijk blijven.

En dan zijn we beland bij programma 5, duurzaamheid, waar we, jawel, op blz. 73, voor het eerst het woordje dierenwelzijn tegenkomen. Daarna pas weer op blz. 155. Dat is dan ook gelijk de tweede en laatste keer. En als je dan ziet waar dat geld onder andere aan besteed wordt … meeuwen pesten heeft helemaal niets met dierenwelzijn te maken.

Vandaar dat wij ook een motie willen indienen: Maak werk van die Meeuweneilanden.

Volgens de Wet natuurbescherming is het verboden om meeuwen (opzettelijk) te doden of te vangen en ook hun nesten, eieren en rustplaatsen mogen niet worden vernield of beschadigd. Dat de gemeente Alkmaar evengoed ontheffing van het ministerie heeft gekregen heeft niet zo zeer te maken met het feit dat het probleem hier nu zo groot is, maar meer dat het ministerie gewoon laks is en veel te makkelijk ontheffingen op dat gebied verleent. De meeuw is een beschermd dier. Punt. Ontheffing zou alleen gegeven mogen worden als er echt geen andere opties zijn. En die zijn er wel. Het rapport waar in de motie naar gerefereerd wordt ligt er al een paar maanden. En wat daar in staat is ook niet nieuw. De vogelwerkgroep Alkmaar geeft al jaren aan dat het creëren van veilige broedplaatsen voor meeuwen de oplossing is. Wat wij willen is een diervriendelijk beleid voor het omgaan met meeuwen. Dat is iets waarvan wij vinden dat onder de post Dierenwelzijn kan vallen.

<interuptie>

Dan gaan we verder met dierenwelzijn. Ons amendement over het dierenartsenfonds.

Een gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor wilde dieren en zwerfdieren. Als die dieren echter de hulp van een dierenarts nodig hebben, dan kan deze de kosten nergens declareren. Wij hebben dit nagevraagd. Eén van onze fractie assistenten heeft hiervoor alle dierenartsen in de gemeente Alkmaar benaderd. Van de meesten kregen we een reactie terug. En dat kwam er toch steeds op neer dat ze dat allemaal uit eigen zak betalen. Eén van de grote dierenartsenpraktijken is al afgehaakt, zij nemen geen vogels, egels, vleermuizen en andere wilde dieren meer aan sinds zij ontdekten dat er geen vergoeding zou plaatsvinden. Dit is een probleem voor de dierenambulance, die soms eindeloos met een gewond geraakt dier moet blijven leuren. Het lijkt ons niet meer dan logisch is dat de gemeente vanuit haar wettelijke zorgplicht deze kosten voor haar rekening neemt om de continuïteit van de hulpverlening te waarborgen.

<interuptie>

Dat bij de energiecontracten en het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie op 100% CO2 neutraal ingezet wordt is natuurlijk prachtig, maar dat het energie transitieplan tot 2035 loopt, dat is 5 jaar te laat. Willen we de klimaatdoelstellingen nog gaan halen, dan zal heel Alkmaar in 2030 klimaatneutraal moeten zijn. Is het college genegen van deze 35 nog een 30 te maken? Er bestaat trouwens al een uitstekend instrument om grote hoeveelheden CO2 uit de lucht te halen, voor verkoeling te zorgen bij hitte en met een enorme capaciteit om in korte tijd heel veel water op te nemen. Dat heet een boom. Bij deze dan ook de het dringend verzoek om in de hele gemeente Alkmaar in rap tempo heel veel bomen te planten.

Vandaar dat wij samen met OPA een amendement gaan indienen, Meer doen met groen. Wat Alkmaar nodig heeft is meer bomen. Bomen die het beste scoren op biodiversiteit zijn wilg, zomer en wintereik, beuk en berk. Plant zo’n boom waar er ook maar plek is: middenbermen, rotondes, langs de Zijperstraat, daar heeft onlangs nogal wat kaalslag plaatsgevonden, pleinen, straathoeken. En waar bomen niet lukt, struiken. Meidoorn, Vlierbes, Sleedoorn. En meerjarige kruiden. Laat grasvelden wat meer verwilderen. Als er horizontaal geen ruimte is, ga dan verticaal. Er zijn inmiddels talloze voorbeelden hoe je van woonflats en kantoorgebouwen prachtige verticale tuinen kunt maken. Maar vooral bomen, bomen en nog eens bomen. En oude bomen, die koesteren we. En mocht het minder gaan met zo’n boom, dan halen we daar eerst een bomendokter bij, voordat er zelfs maar aan kappen gedacht wordt.

<interuptie>

Nu we het toch over bomen hebben … Een warmtenet kan heel mooi zijn maar is niet per definitie duurzaam. Dat hangt maar helemaal van de bron af. Hoe kijkt het college ertegenaan als er Canadese bomen in de biomassacentrale van HVC opgestookt zouden worden? En is het college bekend met de twijfels die er zijn ten aanzien van het duurzaamheidsgehalte van biomassa in het algemeen? En blijft de HVC de enige leverancier aan het warmtenet of komen er nog andere spelers op de markt zodat mensen die op het warmtenet zijn aangesloten een keuze hebben van welke leverancier ze warmte af willen nemen?

Als laatste een vraag over het Investeringsplan. Op blz. 163 is bij de post Woonwagens/standplaatsen overal nul euro begroot. Houdt dit in dat er nu al vaststaat dat de komende vier jaar geen ruimte voor de woonwagenbewoners zal worden gerealiseerd? Of kan er na het gesprek dat later deze week met de wethouder plaatsvindt alsnog budget voor worden vrijgemaakt? Of na het gesprek in januari 2019 met Woonwaard? En als dat gebeurt, gaat het dan alleen om de Driehoek bij de Lispeltuut? Dit gaat maar om een paar plaatsen en wij hebben begrepen dat de behoefte groter is dan dat. Wordt er ook nog naar andere, ruimere locaties gekeken?

Voorzitter. Samenvattend. Bij alle besluiten die we als raad nemen moeten we rekening houden met wat we ons kunnen veroorloven. Niet alleen in financiële zin, maar zeker ook als we kijken naar de gevolgen voor welzijn van mens, dier, natuur en milieu. Dat er niet alleen naar prijs, maar ook naar waarde wordt gekeken. Alleen dan krijg je een waarlijk rechtvaardige, inclusieve samenleving. En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Interessant voor jou

Paardenkastanjes in de Nassaulaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer