Motie: Alkmaar is solidair met kinderen op de vlucht


3 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 2 oktober 2023

Constaterende dat:

 • Staatssecretaris van der Burg recentelijk aan gemeenten het dringende verzoek heeft gedaan tot de realisatie van 550 opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s);
 • Voor alleenstaande kinderen onvoldoende dan wel ondermaatse opvangplekken beschikbaar zijn, waardoor ze in het aanmeldcentrum Ter Apel op stoelen slapen.
 • De ondermaatse asielopvang kinderen schadelijk is voor hun ontwikkeling; [1]
 • De gemeente Alkmaar momenteel geen enkel kind opvangt die vanwege o.a. oorlog alleen en zonder ouders naar Nederland is gevlucht en in afwachting is van de uitkomst van debeschermingsvraag;
 • Andere gemeenten zoals Velsen, Den Helder en Dijk en Waard wel al enige tijd opvang bieden aan amv’s; [2]

Overwegende dat:

 • De gemeente Alkmaar als een van de grootste gemeenten in Noord-Holland momenteel onvoldoende solidair is richting rijk, andere gemeenten en kwetsbare kinderen op de vlucht door geen enkele bijdrage te leveren aan het bieden van een opvanglocatie voor amv’s in procedure;
 • De gemeente Alkmaar vanuit een moreel oogpunt een belangrijke humanitaire bijdragen kan leveren aan de nog altijd urgent en noodzakelijke opvangcapaciteit;
 • De wethouder namens het college in de raadsvergadering van 28 september jl. aangegeven heeft een opdracht van de raad nodig te hebben om de morele verplichting van gemeente Alkmaar in te kunnen vullen.

Verzoekt het college:

 1. Direct inspanning te leveren om zo snel als mogelijk locaties aan het COA te bieden in gemeente Alkmaar voor het opvangen van amv’s:
 2. In gesprek met het COA aan te geven dat budgetneutrale inzet het uitgangspunt is;
 3. De raad bij voorkeur voor de begrotingsbehandeling en uiterlijk voor het kerstreces te informeren over de genomen acties en het vervolg.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen:

[1] Dit is geconstateerd in meerdere rapporten die zijn uitgebracht van onder andere UNICEF en de Nationale Kinderombudsvrouw en Nationale Ombudsman (https://nos.nl/artikel/2480426...).

[2] https://noordkopcentraal.nl/no...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, LeefbaarAlkmaar, SP, ChristenUnie

Tegen

VVD, OPA, D66, CDA, FvD, BAS, SPA

Lees onze andere moties

Motie: Armoedebeleid: meedoen met landelijke initiatieven

Lees verder

Motie: Inzake gang van zaken CEO fraude gemeente Alkmaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer