Motie Die ballon gaat niet op


14 mei 2018

Motie Die ballon gaat niet op

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 14 mei 2018;

Constaterende dat:

  • er nog steeds meer en meer zwerfvuil in het milieu terecht komt;
  • de hoeveelheid ronddrijvend plastic in het water blijft groeien;
  • restanten van ballonnen, maar ook de touwtjes, vaak onderdeel zijn van dit zwerf- en drijfvuil;
  • deze restanten van ballonnen opgegeten worden door vissen, vogels en andere dieren met alle gevolgen van dien.
  • dat de Tweede Kamer op 9 december 2014 een motie heeft aangenomen, waarin de gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan;
  • dat er verschillende gemeenten zijn - waaronder Oostzaan - die hieraan gevolg hebben gegeven en maatregelen hebben genomen om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan;

Overwegende dat:

  • restanten van ballonnen die opgelaten worden bij evenementen en festiviteiten een onderdeel zijn het zwerf- en drijfvuil;
  • er alternatieven zijn voor het oplaten van ballonnen;
  • elk beetje helpt om het zwerf- en drijfvuil terug te dringen.

Verzoekt het college:

een verbodsbepaling in de APV op te nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janine Visser, Partij voor de Dieren
Bastiaan de Leeuw, Groen Links

Mede ondertekend door:

Arie Epskamp, SPA
David Rubio Borrajo, PvdA
Willem Peters, BAS
Mohamed Ezhar, Leefbaar Alkmaar
Ronald van Veen, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

D66, CDA, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Uitzetten Afghaanse vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer