Motie: Ziens­wijze raads­voorstel Kadernota 2024 Geest­meram­bacht


22 februari 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 23 februari 2023

Constaterende dat:

 • Het Geestmerambacht voor veel inwoners van Alkmaar een zeer geliefde plek is en ook uit onderzoek in opdracht van het recreatieschap bleek dat bezoekers rust, ruimte en natuur enorm waarderen; [1]
 • Hoewel het gebied als recreatieplek ontworpen is, een deel ervan inmiddels waardevolle natuur als onderdeel van Natuur Netwerk Nederland geworden is; [2]
 • Al enige tijd de ‘financiële lange termijngezondheid’ van het recreatieschap vanwege diverse redenen onder druk staat;
 • Door deze druk het dilemma ‘natuur of financiën’ bij elk bestuurlijk beslismoment zich opnieuw voordoet;

Overwegende dat:

 • Het beschermen en vergroten van natuur en biodiversiteit ook in het Alkmaars Coalitieakkoord 2022-2026 terecht een prominente plek heeft; [3]
 • Gezien de biodiversiteitscrisis het noodzakelijk is om natuurwaarden waar dan ook zoals ook in het Geestmerambacht maximaal te beschermen;
 • Als financiële onzekerheid zich voordoet er het risico bestaat dat de maatregelen die ten koste gaan van toegankelijkheid van het gebied, zoals parkeer- en entreegeld, bespreekbaar kunnen worden;
 • Alle stakeholders waaronder aandeelhouders, bezoekers en de natuur erbij gebaat zijn als er meer financiële ruimte voor natuurbeheer en biodiversiteitsverbetering beschikbaar komt;

Verzoekt het college om:

 1. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken om een onderzoek te laten doen dat de volgende punten dekt:
  a. De inventarisatie van lokale, regionale, provinciale, landelijke en Europese natuur-, milieu- en niet commerciële recreatie subsidiemogelijkheden en de voorwaarden ervan;
  b. De bepaling welke van deze mogelijkheden het best bij de vastgestelde visie past en de onderbouwing ervan;
  c. De uitwerking van ‘a’ en ‘b’ voor het indienen van een subsidieverzoek als een voorstel - indien mogelijk - bij de begroting 2024 van het Recreatieschap, anders bij de kadernota 2025 mee te nemen;
 2. Deze wens van de Alkmaarse raad ook bij de andere aandeelhouder (Dijk & Waard) kenbaar te maken;
 3. Vóór het eind van het jaar de raad over de gang van zaken mondeling tijdens een commissievergadering, dan wel met een memo, te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:


[1] Bron: Rodi: Dijkenwaard Burgers tegen vermaak Geestmerambacht
[2
] Een deel van het Geestmerambacht is inmiddels onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dat betekent dat deze gebieden met verbindingszones conform provinciale richtlijn ecologisch naar een hoger plan worden getild.
Bron: ‘Visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030’, pagina 15.
[3
] Het Alkmaars Coalitieakkoord 2022-2026, onderdeel 5. Duurzaamheid, a)Groen en Biodiversiteit, blz. 31Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66

Tegen

OPA, VVD, SPA, FvD, CDA