Schrif­te­lijke vragen PvdD, SPA en Groen­Links over beant­woording motie Lasershow in plaats van vuur­werkshow


Indiendatum: nov. 2018

Inleiding

Op 27 september is de motie ‘Lasershow in plaats van vuurwerkshow tijdens Alkmaarse festiviteiten’ met een ruime meerderheid aangenomen. Het verzoek van de raad aan het college is duidelijk: alle vuurwerkshows die door de gemeente georganiseerd dan wel betaald worden vervangen door lasershows of andere alternatieven zonder negatieve impact op het milieu.

In Notubox staat op dit moment (d.d. 29-11-2018) een tussenbeantwoording waarin gezegd wordt dat er eerst met de kermisexploitanten overlegd gaat worden. Er heeft echter ook korte tijd een nota met een hele andere beantwoording gestaan, zie bijlage. Op dit moment is deze echter niet meer in Notubox te vinden. Raadsleden werden vrijdag 23 november door een journalist gevraagd om inhoudelijk op de informatie uit deze nota te reageren. Maandag 26 november verscheen er een op deze nota gebaseerd krantenartikel.

In de niet meer zichtbare nota wordt voorgesteld om een combinatie te maken van ’een lasershow met (minder) vuurwerk en minder harde geluiden’. Na afloop kan die mengvorm dan geëvalueerd worden ten behoeve van de jaren daarna.

Als argument om het vuurwerk niet geheel af te schaffen wordt inkomstenderving van de gemeente opgevoerd, omdat er zonder vuurwerk minder bezoekers op de laatste avond van de kermis af zouden komen. Volgens het college is ‘landelijk bewezen dat een vuurwerkshow meer publiek trekt dan een lasershow’. De kermis zou zo minder aantrekkelijk worden voor de exploitanten en dat zou de gemeente 15 à 20 procent pachtopbrengst kunnen kosten, zo’n 80.000 euro per jaar.

Deze voorgenomen besluitvorming en de argumenten gaan echter volledig voorbij aan de insteek van de aangenomen motie: als gemeente het goede voorbeeld geven, door niet op kosten van de gemeente zware metalen en fijnstof de lucht in te schieten en zodoende de negatieve impact van een vuurwerkshow op mens, dier en milieu te voorkomen.

Vragen

1. Wat is de status van de verschillende documenten? Wat is de status van de nota waarin gesproken wordt over de combinatie van een lasershow en (minder) vuurwerk?

2. Als er nog een definitieve beantwoording komt, kunnen we de nota uit de bijlage dan zien als een denkrichting van het college?

3. Wat is het doel van het overleg met de kermisexploitanten?

4. Is het uitgangspunt van het overleg met de exploitanten om gezamenlijk te verkennen hoe er volledig gestopt kan worden met het afsteken van vuurwerk, zoals in het verzoek van de raad aan het college verwoord? Zo nee, wat dan wel?

5. Dat er overlegd wordt met betrokken partijen is altijd goed en belangrijk. Is het college het met ons eens dat het verzoek van de raad aan het college het belangrijkste kader vormt met betrekking tot de beantwoording van deze motie?

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 19 dec. 2018

Geachte leden van de Raad,

De leden van de Raad, mevr. J. Visser, dhr. A Epskamp en Dhr. B. de Leeuw, hebben ons bij brief van 29 november 2018 vragen gesteld. Deze brief heeft de volgende inhoud:

Op 27 september is de motie ‘Lasershow in plaats van vuurwerkshow tijdens Alkmaarse festiviteiten’ met een ruime meerderheid aangenomen. Het verzoek van de raad aan het college is duidelijk: alle vuurwerkshows die door de gemeente georganiseerd dan wel betaald worden vervangen door lasershows of andere alternatieven zonder negatieve impact op het milieu.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad, beantwoorden wij de gestelde vragen als volgt.

Vraag 1:
Wat is de status van de verschillende documenten? Wat is de status van de nota waarin gesproken wordt over de combinatie van een lasershow en (minder) vuurwerk?

Antwoord:
De conceptbeantwoording van de motie (waarin gesproken wordt over de combinatie van een lasershow en vuurwerkshow) was geagendeerd voor het college van 13 november 2018 en besproken. Na bespreking van het concept is de beantwoording door het college aangepast. Per abuis is via de Agendakamer de concept beantwoording van de motie naar de Raadsgriffie gestuurd

Vraag 2:
Als er nog een definitieve beantwoording komt, kunnen we de nota uit de bijlage dan zien als een denkrichting van het college?

Antwoord:
Zoals gemeld in de beantwoording van de motie gaat het college in overleg met de kermisexploitanten. De uitkomst van het overleg nemen we mee bij de besluitvorming over uitvoering van de motie.

Vraag 3:
Wat is het doel van het overleg met de kermisexploitanten?

Antwoord:
Het doel is om in samenspraak met de kermisbonden die de kermisexploitanten vertegenwoordigen de mogelijkheden te bespreken hoe de motie tot uitvoering kan worden gebracht.

Vraag 4:
Is het uitgangspunt van het overleg met de exploitanten om gezamenlijk te verkennen hoe er volledig gestopt kan worden met het afsteken van vuurwerk, zoals in het verzoek van de raad aan het college verwoord? Zo nee, wat dan wel? Koopt om te bekijken hoe de motie kan worden uitgevoerd.

Antwoord:
Zie het antwoord bij 3.

Vraag 5:
Dat er overlegd wordt met betrokken partijen is altijd goed en belangrijk. Is het college het met ons eens dat het verzoek van de raad aan het college het belangrijkste kader vormt met betrekking tot de beantwoording van deze motie

Antwoord:
Ja.