Schrif­te­lijke vragen PvdD, SPA en GroenLinks over beant­woording motie Lasershow in plaats van vuur­werkshow


Inleiding

Op 27 september is de motie ‘Lasershow in plaats van vuurwerkshow tijdens Alkmaarse festiviteiten’ met een ruime meerderheid aangenomen. Het verzoek van de raad aan het college is duidelijk: alle vuurwerkshows die door de gemeente georganiseerd dan wel betaald worden vervangen door lasershows of andere alternatieven zonder negatieve impact op het milieu.

In Notubox staat op dit moment (d.d. 29-11-2018) een tussenbeantwoording waarin gezegd wordt dat er eerst met de kermisexploitanten overlegd gaat worden. Er heeft echter ook korte tijd een nota met een hele andere beantwoording gestaan, zie bijlage. Op dit moment is deze echter niet meer in Notubox te vinden. Raadsleden werden vrijdag 23 november door een journalist gevraagd om inhoudelijk op de informatie uit deze nota te reageren. Maandag 26 november verscheen er een op deze nota gebaseerd krantenartikel.

In de niet meer zichtbare nota wordt voorgesteld om een combinatie te maken van ’een lasershow met (minder) vuurwerk en minder harde geluiden’. Na afloop kan die mengvorm dan geëvalueerd worden ten behoeve van de jaren daarna.

Als argument om het vuurwerk niet geheel af te schaffen wordt inkomstenderving van de gemeente opgevoerd, omdat er zonder vuurwerk minder bezoekers op de laatste avond van de kermis af zouden komen. Volgens het college is ‘landelijk bewezen dat een vuurwerkshow meer publiek trekt dan een lasershow’. De kermis zou zo minder aantrekkelijk worden voor de exploitanten en dat zou de gemeente 15 à 20 procent pachtopbrengst kunnen kosten, zo’n 80.000 euro per jaar.

Deze voorgenomen besluitvorming en de argumenten gaan echter volledig voorbij aan de insteek van de aangenomen motie: als gemeente het goede voorbeeld geven, door niet op kosten van de gemeente zware metalen en fijnstof de lucht in te schieten en zodoende de negatieve impact van een vuurwerkshow op mens, dier en milieu te voorkomen.

Vragen

1. Wat is de status van de verschillende documenten? Wat is de status van de nota waarin gesproken wordt over de combinatie van een lasershow en (minder) vuurwerk?

2. Als er nog een definitieve beantwoording komt, kunnen we de nota uit de bijlage dan zien als een denkrichting van het college?

3. Wat is het doel van het overleg met de kermisexploitanten?

4. Is het uitgangspunt van het overleg met de exploitanten om gezamenlijk te verkennen hoe er volledig gestopt kan worden met het afsteken van vuurwerk, zoals in het verzoek van de raad aan het college verwoord? Zo nee, wat dan wel?

5. Dat er overlegd wordt met betrokken partijen is altijd goed en belangrijk. Is het college het met ons eens dat het verzoek van de raad aan het college het belangrijkste kader vormt met betrekking tot de beantwoording van deze motie?