Motie: Actieplan sociale huur voor het Alkmaarse kanaal


4 november 2021

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 4 november 2021

Constaterende dat:

 • De kwalitatieve woningbehoefte in Alkmaar tot 2030 voor bijna de helft bestaat uit sociale huurwoningen*.
 • De druk op de sociale huurmarkt de afgelopen jaren is toegenomen wat blijkt uit de toename van zowel het aantal reacties als de gemiddelde zoektijd van woningzoekenden voor sociale huurwoningen.
 • In het Alkmaars Kanaal in de periode tot 2030 afhankelijk van de dichtheid waarin zal worden ontwikkeld tussen de 3.825 en 5.020 woningen zullen worden gerealiseerd.

Overwegende dat:

 • Er te weinig planontwikkeling is om te voorzien in de sociale huur woningbehoefte voor de periode tot 2030 gezien de trendmatige ontwikkeling;
 • In de tot op heden vastgelegde plannen voor het Alkmaars Kanaal de sociale huursector tussen de 0,9% en 1,1% van de nieuw te bouwen woningen uitmaakt;
 • Dit een mismatch is met de kwalitatieve woningbehoefte zoals omschreven in het onlangs aan de raad verstrekte rapport van Companen;
 • Rond de ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal het van extra belang is om de afstemming te vinden tussen de marktvraag en de ambities;
 • Een sterke positie van de woningbouwcorporaties niet vanzelfsprekend is in het Alkmaars Kanaal gelet op de beperkt beschikbare grondposities, de precaire financiële positie van deze partijen en de huidige marktontwikkelingen

Verzoekt het college:

 • Een plan van aanpak op te stellen om de positie van de sociale huurmarkt te versterken, in het bijzonder bij de toekomstige ontwikkelingen rondom het Alkmaars Kanaal;
 • Bij dit plan van aanpak alle marktpartijen zoveel mogelijk te betrekken waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar de positie van de woningbouwcorporaties;
 • De gemeenteraad actief en doorlopend op de hoogte te houden en voor het einde van dit collegetermijn met een overzicht te komen van de gerealiseerde stappen om vorm te geven aan het plan van aanpak.

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:
Deze motie heeft Partij voor de Dieren Alkmaar mede ingediend met de partijen: PvdA, GroenLinks en BAS.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

OPA, VVD, CDA, BAS, SPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Onze controlerende taak niet doorschuiven naar 2026

Lees verder

Amendement: 1e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer