Amen­dement: 1e begro­tings­wij­ziging 2022 Omge­vings­dienst Noord-Holland Noord (OD NHN)


25 november 2021

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 25 november 2021

Voorgesteld Besluit:

  1. De raad besluit zienswijzen in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 OD NHN.
  2. De raad draagt het college op dit met bijgevoegde brief kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Te wijzigen in:

Besluit:

1. De raad besluit een positieve zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 OD NHN.

TOELICHTING

Dit amendement is bedoeld om recht te doen aan de uitgebreid onderbouwde verzoeken van de OD NHN voor extra financiering t.b.v. een traineeship, data-analisten en incidentele kosten vanwege uitstel van de omgevingswet. Door de voorgestelde zienswijze om deze verzoeken niet te honoreren komt de uitvoering van milieutaken in onze regio te erg onder druk te staan. Sinds haar oprichting in 2013 heeft de OD NHN te maken gehad met stevige bezuinigingen, terwijl de organisatie opgebouwd werd en te maken heeft gehad met een uitbreiding van haar takenpakket. Hierdoor staat de organisatie steeds zwaarder onder druk. Huidige ontwikkelingen zoals de invoering van de omgevingswet, de energietransitie en verschillende milieuvraagstukken zoals afnemende waterkwaliteit en stijgende normen op het gebied van luchtkwaliteit, stikstof, PFAS etc. zullen er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat de gemeente Alkmaar sterker afhankelijk wordt van de OD NHN om voor een gezonde, schone leefomgeving voor onze inwoners te zorgen.

De noodzaak tot verjonging in het personeelsbestand en traineeships om dit probleem op te lossen wordt goed onderbouwd in het PROJECTPLAN TRAINEESHIP 2022-2026 (bijlage 3). De in de zienswijze voorgestelde oplossing om te wachten met het zoeken van vervangers tot de ervaren medewerkers met pensioen gaan doet geen recht aan de zeer specialistische werkzaamheden die door de omgevingsdienst verricht moeten worden. De OD NHN is nu al genoodzaakt om vanwege het tekort aan personeel dure specialisten van buiten op projectbasis in te huren. Gezien de krappe situatie waarin de OD NHN zich bevindt en het serieuze risico voor de continuïteit van de dienstverlening van de organisatie zou de gemeente juist moeten investeren in verjonging van de organisatie.

Het is een positieve ontwikkeling dat de OD NHN zich gaat richten op data-analyse middels een pilot. Dat de door het college voorgestelde zienswijze deze pilot puur meet aan efficiency-standaarden doet geen recht aan de andere positieve effecten die data-analyse kan hebben zoals effectiviteit op het gebied van handhaving en betere en snellere informatievoorziening. De zienswijze van het college geeft ook aan dat de eventuele inverdieneffecten in 2024 en 2025 terug zouden moeten vloeien naar de gemeente. Dit is geen goed idee omdat het de focus van de pilot te sterk op de inverdieneffecten van data-analyse toe zal spitsen in plaats van een breed onderzoek naar alle mogelijke positieve effecten.

Het laatste verzoek van de OD NHN is om extra financiering voor incidentele kosten wegens uitstel van de Omgevingswet. Specifiek gaat het om het langer in dienst houden van een interne projectleider die de organisatie voorbereidt op de nieuwe wet. Dit is een goed idee aangezien het uitstellen van de omgevingswet juist bedoeld is om organisaties als Omgevingsdiensten de tijd te geven om zich goed voor te bereiden op de nieuwe wet. Door in deze laatste fase de OD NHN niet de mogelijkheid te geven om zich goed voor te bereiden en haar personeel verder te laten oefenen met de nieuwe wet, zal zij minder effectief kunnen opereren en onze gemeente minder goed van advies en hulp kunnen voorzien als de wet wel ingaat.

N.B. Dit amendement is mede ingediend met GroenLinks en PvdA.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, BAS, ChristenUnie

Tegen

OPA, VVD, D66, CDA, SPA, LeefbaarAlkmaar

Lees onze andere moties

Motie: Actieplan sociale huur voor het Alkmaarse kanaal

Lees verder

Motie: Reclame Fossielvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer