Amen­dement: Uitgangs­pun­ten­no­titie Alkmaarse Mobi­li­teits­stra­tegie


14 december 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 15 december 2022 Voorgesteld Besluit:

1. in te stemmen met de bijgevoegde Uitgangspuntennotitie Mobiliteitsstrategie;

Te wijzigen in

Besluit:
1.
in te stemmen met de bijgevoegde Uitgangspuntennotitie Mobiliteitsstrategie,

met inachtneming van de volgende wijziging op bladzijde 2, onderdeel ‘Ambitie, uitgangspunten en vraagstukken Alkmaarse Mobiliteitsstrategie’ – alinea 3:

“De Alkmaarse Mobiliteitsstrategie zorgt met een combinatie van fysieke en gedragsstimulerende maatregelen ervoor dat Alkmaar in 2040, na de realisatie van 15.000 woningen met bijpassende werkgelegenheid en voorzieningen, verkeersveilig, bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar is.”

Te vervangen door

“De Alkmaarse Mobiliteitsstrategie zorgt met een combinatie van fysieke en gedragsstimulerende maatregelen ervoor dat Alkmaar in 2040, na de realisatie van 15.000 woningen met bijpassende werkgelegenheid en voorzieningen, verkeersveilig, bereikbaar, aantrekkelijk, gezond en leefbaar is.”TOELICHTING

Op bladzijde 2, in onderdeel “Ambitie, uitgangspunten en vraagstukken Alkmaarse Mobiliteitsstrategie” een ook door de indieners gesteunde ambitie gedefinieerd. Uiteraard moet Alkmaar na het realiseren van 15.000 nieuwe woningen – wat betreft mobiliteit – verkeersveilig, bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar moet zijn. Echter vinden we gezond een geschikte toevoeging aan deze lijst. We vinden dat het woord leefbaar niet toereikend is in dit geval.

‘Leefbaar’ verwijst meestal naar de kwaliteit van leven in een bepaalde plaats of omgeving. Het is een maatstaf voor hoe comfortabel en prettig het is om daar te wonen. Factoren die bijdragen aan de leefbaarheid zijn bijvoorbeeld toegang tot voorzieningen, openbaar vervoer, veiligheid en betaalbaarheid. ‘Gezond’ daarentegen verwijst naar het fysieke en mentale welzijn van individuen. Het is een maatstaf voor hoe goed mensen in staat zijn om hun fysieke en mentale gezondheid op peil te houden. Er zijn mobiliteit/verkeer gerelateerde factoren die effect hebben op de gezondheid, zoals hoge luchtkwaliteit, laagte van fijnstof, niet in de file staan (daardoor minder stres), e.d. Daarom vinden we de toevoeging van het woord gezond gepast.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66

Tegen

SP, FvD, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, CDA, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Meerijden zonder drempel

Lees verder

Motie: Burgerberaad bij mobiliteitsstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer