Motie: Burger­beraad bij mobi­li­teits­stra­tegie


14 december 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 15 december 2022

Constaterende dat:

  • Het ontwikkelen van een mobiliteitsstrategie een delicaat en complex proces is en een langetermijnvisie vergt;
  • Het onderwerp meerdere aspecten en daardoor veel stakeholders in de samenleving heeft;
  • Dezelfde brede scala van stakeholders het participatieproces nog belangrijker maakt;

Overwegende dat:

  • De participatievorm burgerberaad een zeer geschikt middel is om besluitvorming bij gevoelige, delicate, lokale onderwerpen te faciliteren; [1]
  • Het burgerberaad de laatste jaren vaker wordt ingezet en er ook organisaties bestaan met ervaring om het proces te begeleiden; [2]
  • In het Alkmaars Coalitieakkoord als onderdeel van ‘bestuur en participatie’ over een pilot met burgerberaad wordt besproken; [3]

Verzoekt het college om:

1. De uitvoering en/of de uitwerking van de mobiliteitsstrategie als geheel of, of losse onderdelen hiervan, in te zetten als onderwerp voor een pilot met burgerberaad;

2. De raad over de gezette stappen en ondernomen acties vóór 2024 met een memo te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:

[1] Een korte uitleg van burgerberaad is hier te vinden.

[2] De bekendste en meest ervaren landelijke organisatie in dit onderwerp is de onafhankelijke stichting G1000. Inmiddels hebben ze meerdere projecten uitgevoerd, waarin diverse componenten van burgerberaad en/of de burgerberaad als geheel wordt georganiseerd. Verder hebben ze ervaring met meerdere gemeenten en gemeentelijke onderwerpen. https://g1000.nu/

[3] Het Alkmaars Coalitieakkoord 2022-2026, bladzijde 5, onderdeel ‘Inwoner en bestuur/algemeen bestuur’, alinea ‘Participatie’


Status

Verworpen

Voor

SP, FvD, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66

Tegen

SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, CDA, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Uitgangspuntennotitie Alkmaarse Mobiliteitsstrategie

Lees verder

Motie: Onderzoek rol koloniale verleden bestuur Alkmaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer