Motie: Reclame Fossielvrij


25 november 2021

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 25 november 2021,

Constaterende dat:

  • De gemeente Alkmaar de ambitie heeft om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en in 2050 klimaatneutraal te zijn;
  • Er momenteel reclame in de openbare ruimte wordt gemaakt voor producten en diensten die het gebruik van fossiele brandstoffen aanjagen;
  • Reclame-exploitanten het recht op het plaatsen van reclames op abri’s, op lichtmasten, op losstaande panelen, op rotondes, etc. van de gemeente ‘huren’;
  • Alle huidige concessies dit jaar aflopen en er dus binnenkort nieuwe aanbestedingen voor een concessieovereenkomst gedaan zullen worden;

Overwegende dat:

  • Reclames voor diensten en goederen die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen direct ingaan tegen de duurzame ambities van de gemeente Alkmaar;
  • Eerdere acties tegen het maken van reclame voor tabaksproducten zeer effectief zijn gebleken;
  • Draagvlak en publieke opinie van groot belang zijn in het realiseren van de transitie naar een duurzame samenleving;

Verzoekt het college:

  • In de nieuwe aanbestedingen voor buitenreclame de voorwaarde op te nemen dat er geen reclame wordt gemaakt voor de fossiele industrie;
  • Hierbij voorrang te geven aan de meest onwenselijke vormen van reclame zoals bedrijven die direct aan de olie of kolensector verbonden zijn en vliegreizen tegen dumpprijzen;
  • De raad na de voltooiing van de aanbesteding te informeren over de gemaakte afspraken met reclame-exploitanten.

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:
Partij voor de Dieren heeft deze motie mede ingediend met GroenLinks en Partij voor de Arbeid.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

OPA, VVD, D66, CDA, BAS, SPA, LeefbaarAlkmaar

Lees onze andere moties

Amendement: 1e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Lees verder

Motie 'Landschapselementen van Gemeente Alkmaar'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer