Amen­dement Gemeente stelt hoge dieren­wel­zijn­s­eisen aan eigen evene­menten


26 november 2020

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen d.d. 26-11-2020 beraadslagende over het raadsvoorstel Beleid Dierenwelzijn 2020-2024;

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De tekst op bladzijde 8

2.5. Evenementen

Een evenementenvergunning kan onder andere geweigerd worden in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Een evenementenvergunning kan niet geweigerd worden op grond van dierenwelzijn.

De gemeente kan dus in haar Apv dierenwelzijn niet als weigeringsgrond opnemen. In de landelijke wetgeving is dierenwelzijn namelijk “uitputtend” in de Wet dieren geregeld. Bijgaand verwijzen wij naar de link van de Wet Dieren.

….

Beleid: bij evenementen met dieren het dierenwelzijn te bevorderen onder meer op grond van de wettelijke kaders; daarnaast ook andere mogelijkheden ter bevordering van dierenwelzijn zoveel mogelijk te benutten en terughoudend te zijn ten aanzien van de inzet van dieren bij evenementen

Beleid: nader verkennen of aandachtspunten bij evenementen met dieren aanscherping en/of uitbreiding behoeven

Te wijzigen in

2.5. Evenementen

Een evenementenvergunning kan onder andere geweigerd worden in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Een evenementenvergunning kan niet geweigerd worden op grond van dierenwelzijn.

De gemeente kan dus in haar Apv dierenwelzijn niet als weigeringsgrond opnemen. In de landelijke wetgeving is dierenwelzijn namelijk “uitputtend” in de Wet dieren geregeld. Bijgaand verwijzen wij naar de link van de Wet Dieren.

De gemeente kan echter wel hoge dierenwelzijnseisen stellen aan evenementen die zij zelf organiseert of financiert.

….

Beleid: bij evenementen met dieren het dierenwelzijn te bevorderen onder meer op grond van de wettelijke kaders; daarnaast ook andere mogelijkheden ter bevordering van dierenwelzijn zoveel mogelijk te benutten en terughoudend te zijn ten aanzien van de inzet van dieren bij evenementen

Beleid: nader verkennen of aandachtspunten bij evenementen met dieren aanscherping en/of uitbreiding behoeven

Beleid: bij evenementen georganiseerd of gefinancierd door de gemeente is het verboden om wilde dieren als roofvogels, reptielen, etc. te gebruiken. Daarnaast is de gemeente bij door haar georganiseerde evenementen uiterst terughoudend in het gebruik van alle andere diersoorten.

De indieners,

Kitty van Dam-Kooijman, Partij voor de Dieren
Ema Najetovic, Groen Links

Toelichting:

Hoewel de APV geen ruimte biedt voor dierenwelzijn als weigeringsgrond voor een vergunning voor evenementen, kan de gemeente natuurlijk altijd wel eisen stellen voor de evenementen die zij zelf organiseert, dan wel harde voorwaarden voor dierenwelzijn te verbinden aan financiering.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA

Tegen

SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Naast natuurlijke ook diervriendelijke aanpak van hinder

Lees verder

Amendement voorkomen dierenmishandeling en -verwaarlozing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer