Amen­dement Naast natuur­lijke ook dier­vrien­de­lijke aanpak van hinder


26 november 2020

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen d.d. 26-11-2020 beraadslagende over het raadsvoorstel Beleid Dierenwelzijn 2020-2024;

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De tekst op bladzijde 2

1. Inleiding

....

De komende jaren zullen wij ons met name inzetten voor een goede en betaalbare dierenopvang, voor een goed hondenbeleid, voor kwalitatief goede kinderboerderijen en zetten wij in op ruimte voor biodiversiteit en leefbaarheid. Ook overlast door dieren wordt aangepakt, maar zoveel als mogelijk op natuurlijke manier.

Te wijzigen in

1. Inleiding

....

De komende jaren zullen wij ons met name inzetten voor een goede en betaalbare dierenopvang, voor een goed hondenbeleid, voor kwalitatief goede kinderboerderijen en zetten wij in op ruimte voor biodiversiteit en leefbaarheid. Ook overlast door dieren wordt aangepakt, maar zoveel als mogelijk op natuurlijke en diervriendelijke manier met voldoende aandacht voor preventie.

En de tekst op bladzijde 8

Hinder door dieren

Er zijn dieren die hinder kunnen veroorzaken zoals ratten, muizen, wespen en kakkerlakken. Sinds enige tijd wordt ook overlast ervaren van eikenprocessierups, rivierkreeften en halsbandparkieten. Aan meeuwen wordt hieronder apart aandacht besteed.

De gemeente heeft een wettelijke plicht om plaagdieren die een bedreiging voor de volksgezondheid en -veiligheid vormen te weren en te bestrijden. Hinder door plaagdieren wordt altijd bestreden, waarbij dit zoveel als mogelijk op natuurvriendelijke wijze gebeurt.

Te wijzigen in

Hinder door dieren

Er zijn dieren die hinder kunnen veroorzaken zoals ratten, muizen, wespen en kakkerlakken. Sinds enige tijd wordt ook overlast ervaren van eikenprocessierups, rivierkreeften en halsbandparkieten. Aan meeuwen wordt hieronder apart aandacht besteed.

De gemeente heeft een wettelijke plicht om plaagdieren die een bedreiging voor de volksgezondheid en -veiligheid vormen te weren en te bestrijden. Hinder door plaagdieren wordt altijd bestreden, waarbij dit zoveel als mogelijk op natuur- en diervriendelijke wijze gebeurt met ook voldoende aandacht voor natuur- en diervriendelijke preventie.

De indieners,

Kitty van Dam-Kooijman, Partij voor de Dieren
Ema Najetovic, Groen Links

Toelichting:

Natuurvriendelijk is nog niet gelijk aan diervriendelijk. Verder is het natuurlijk altijd beter om hinder te voorkomen door tijdige preventie.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, VVD

Tegen

SPA, BAS, CDA, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Onderzoek naar gang van zaken rondom de aanbesteding van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord

Lees verder

Amendement Gemeente stelt hoge dierenwelzijnseisen aan eigen evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer