Amen­dement Noor­delijk deel Schermer opnemen als zoek­gebied in RES


22 september 2020

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen d.d. 22 september 2020, beraadslagende over agendapunt 10 Raadsvoorstel RES;

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het besluit

Geen wensen en bedenkingen in te dienen bij de concept regionale energiestrategie Noord-Holland Noord

Te wijzigen in

Voor de concept regionale energiestrategie Noord-Holland Noord de volgende wens te uiten:

De gemeente Alkmaar zou ook de noordkant van de Schermer als zoekgebied voor windturbines en zonnevelden in de RES willen opnemen.

De indieners,

Janine Visser

Partij voor de Dieren

Toelichting:

Redenerend vanuit natuur en landschap is het noorden van de Schermer een geschikte locatie voor de plaatsing van windturbines en zonnevelden. Tijdens de participatiebijeenkomsten is er bovendien een duidelijke voorkeur voor deze locatie uitgesproken, ook door de agrarisch ondernemers ter plaatse. Het agrarisch belang hoeft dus niet geschaad te worden door de plaatsing van turbines, welke bovendien een aantrekkelijke inkomstenbron zijn voor de sector.

De noordwesthoek van de Schermer bevindt zich tussen de al bestaande windmolens in Heerhugowaard, en de Boekelermeer. Het gebied is gunstig gelegen nabij het transformatiestation in Oterleek, en de natuurwaarden zijn gering.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA