Amen­dement: Waar LA(A)ten we de fietser?


8 juli 2021

De Raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 8 juli 2021,

beraadslagende over het Raadsvoorstel Kredietvoorstel Herinrichting Openbare ruimte Laat-west;

Constaterende dat:

 • De Laat-west een mooie impuls kan hebben als verblijfsgebied door het te herinrichten als een voetgangersgebied;
 • De Laat-west (en oost) een belangrijke en veelgebruikte fietsverbinding is;
 • Wanneer de Laat-west een voetgangersgebied wordt, dit grote invloed heeft op het fietsverkeer in en rond de binnenstad.

Overwegende dat:

 • Voor het maken van een zorgvuldige afweging een goed onderzoek naar de invloed van het afsluiten van de Laat-west op het fietsverkeer en de mogelijkheid van alternatieve routes onderzocht moet worden;
 • Het onderzoek naar alternatieve fietsroutes zorgvuldig en met participatie van direct betrokken inwoners aan die routes moet worden gedaan;
 • In het raadsvoorstel er ook aandacht is voor de gevolgen van het afsluiten van de Laat-west voor fietsers maar dat dit niet geborgd is in het voorgesteld besluit.

Besluit:
Beslispunt 2 van het conceptbesluit
“Het principebesluit om voor de Laat-west te komen tot voetgangersgebied tijdens kernwinkeltijden;“

Te wijzigen in:
“Het principebesluit om voor de Laat-west te komen tot een voetgangersgebied tijdens kernwinkeltijden waarbij tevens goede en veilige alternatieven beschikbaar komen voor het huidige fietsverkeer op de Laat-west."


Toelichting:
Partij voor de Dieren heeft dit amendement mede ingediend met GroenLinks en PvdA.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Tegen