Amen­dement: Waar LA(A)ten we de fietser?


8 juli 2021

De Raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 8 juli 2021,

beraadslagende over het Raadsvoorstel Kredietvoorstel Herinrichting Openbare ruimte Laat-west;

Constaterende dat:

 • De Laat-west een mooie impuls kan hebben als verblijfsgebied door het te herinrichten als een voetgangersgebied;
 • De Laat-west (en oost) een belangrijke en veelgebruikte fietsverbinding is;
 • Wanneer de Laat-west een voetgangersgebied wordt, dit grote invloed heeft op het fietsverkeer in en rond de binnenstad.

Overwegende dat:

 • Voor het maken van een zorgvuldige afweging een goed onderzoek naar de invloed van het afsluiten van de Laat-west op het fietsverkeer en de mogelijkheid van alternatieve routes onderzocht moet worden;
 • Het onderzoek naar alternatieve fietsroutes zorgvuldig en met participatie van direct betrokken inwoners aan die routes moet worden gedaan;
 • In het raadsvoorstel er ook aandacht is voor de gevolgen van het afsluiten van de Laat-west voor fietsers maar dat dit niet geborgd is in het voorgesteld besluit.

Besluit:
Beslispunt 2 van het conceptbesluit
“Het principebesluit om voor de Laat-west te komen tot voetgangersgebied tijdens kernwinkeltijden;“

Te wijzigen in:
“Het principebesluit om voor de Laat-west te komen tot een voetgangersgebied tijdens kernwinkeltijden waarbij tevens goede en veilige alternatieven beschikbaar komen voor het huidige fietsverkeer op de Laat-west."


Toelichting:
Partij voor de Dieren heeft dit amendement mede ingediend met GroenLinks en PvdA.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Doneerring plastic flesjes en blikjes

  Lees verder

  Motie Investeer met respect voor de natuur en slim voor de portemonnee

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word actief Doneer