Coalition of the Willing – Alkmaar


Laat vluch­te­ling­kin­deren niet in de kou staan!

25 juni 2020

De gemeenteraad van de gemeente Alkmaar, bijeen op 25 juni 2020.

Constaterende dat:

 • Aan de Grieks-Turkse grens en op de Griekse eilanden zich een humanitaire ramp voltrekt;
 • vluchtelingen, waaronder zo’n 5.000 alleenstaande kinderen, onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven;
 • De Griekse minister voor burgerbescherming in oktober 2019 de Europese lidstaten heeft verzocht 2.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen;
 • Europa vooralsnog geen passend antwoord heeft op dit dringende vraagstuk;
 • Het Nederlandse kabinet geen gehoor geeft aan deze oproep;
 • Nederlandse gemeenten door hulporganisaties worden opgeroepen om met grote urgentie 500 kinderen op te vangen;
 • Een groot aantal gemeenten[1] hebben zich reeds aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en zijn bereid om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen.


Overwegende dat:

 • Solidariteit noodzakelijk is om deze humanitaire ramp het hoofd te bieden;
 • kinderen recht hebben op een fijne en veilige omgeving om op te groeien;
 • Nederland het Kinderrechtenverdrag heeft ondertekend;
 • er een krachtig signaal dient te worden afgegeven richting het Kabinet alles in het werk te stellen om op Europees vlak een oplossing voor dit prangende probleem te bewerkstelligen;
 • Door als gemeente Alkmaar de bereidheid uit te spreken een aantal van deze verweesde kinderen een gastvrije opvang te bieden zo’n krachtig signaal wordt uitgezonden;


Spreekt uit:

 • Voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland en is bereid hier zelf aan bij te dragen;
 • Voor aansluiting bij de ‘Coalition of the Willing’ En verzoekt het College van B&W:
 • Er bij het Kabinet op aan te dringen direct in actie te komen en alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen in Nederland en tevens bij het Kabinet de suggestie te geven om de mogelijkheden te verkennen om deze kinderen ook via de daartoe geëigende adoptiekanalen op te vangen;
 • richting het Kabinet aan te geven dat de gemeente Alkmaar bereid is om in overleg met daartoe geëigende instanties een aantal verweesde kinderen dat verblijft in Griekse opvangkampen op te vangen zulks met inachtneming dat er ook dekking van het Rijk komt voor de noodzakelijk te maken kosten hiervoor;

En gaat over tot de orde van de dag.

page1image3402827056


Toelichting

[1] Op een aantal Griekse eilanden verblijven vele duizenden mensen, waaronder een groot aantal kinderen, onder erbarmelijke en uitzichtloze omstandigheden in vluchtelingenkampen. Het is een humanitaire crisis die zijn weerga niet kent en waar geen einde aan lijkt te komen. Op politiek niveau wordt er in Europa vooral gesproken over de vluchtingen, de praktijk van alle dag leert dat dit voor hen die verblijven in de vluchtelingenkampen geen enkel soelaas biedt. Ook de Nederlandse regering zet geen concrete stappen die leiden tot een oplossing van het vluchtelingenvraagstuk en uit vooral de wens vluchtelingen op te vangen in de eigen regio. Ondertussen verslechteren de omstandigheden voor de bewoners van de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden met de dag. De Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’ met als doel 500 extreem kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland aan te bieden. Vergelijkbare oproepen van genoemde organisaties hebben in een aantal Europese landen al tot hoopvolle reacties geleid. Zo heeft een aantal Duitse gemeentebesturen zich bereid getoond kinderen van de eilanden over te nemen en in Nederland heeft de gemeente Leiden aangegeven bereid te zijn een aantal verweesde kinderen welkom te willen heten. De indieners van de motie roepen het college van burgemeester en wethouders op deze voorbeelden te volgen en de bereidheid uit te spreken een aantal alleenstaande kwetsbare kinderen uit de kampen op te vangen. Enerzijds om naar vermogen zelf iets te ondernemen om in elk geval een aantal kinderen uit hun lijden te verlossen, anderzijds zou het een krachtig signaal zijn richting het kabinet initiatieven te ontplooien die daadwerkelijk bijdragen aan het verlichten van de mensonterende omstandigheden waaronder vele tienduizenden vluchtelingen in de Griekse kampen verkeren.

[2] Partij voor de Dieren Alkmaar diende deze motie van het PvdA mede in.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, SPA

Tegen

OPA, VVD, BAS, CDA

Lees onze andere moties

Motie Huisdierensticker

Lees verder

Motie: Alkmaarse week tegen mensenhandel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer