Motie: Alkmaarse week tegen mensen­handel


25 juni 2020

Motie: Alkmaarse week tegen mensenhandel

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 25 juni 2020;

Constaterende dat:

 • Er in 2018 668 slachtoffers in beeld waren bij het landelijk meldpunt, terwijl er naar schatting tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers per jaar zijn in Nederland[1];
 • Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, recent zijn eerste aanbevelingen aan het kabinet heeft aangeboden en daarin constateert dat arbeidsmigranten o.a. werken onder slechte omstandigheden, met teveel in een busje zitten, en met teveel in een woning verblijven[2];
 • De Gemeente Alkmaar vanuit het landelijke coördinatiepunt slachtoffers van mensenhandel toegewezen krijgt om binnen te gemeente op te vangen;
 • De gemeente Alkmaar vanaf 2022 beleid moet hebben over de aanpak van mensenhandel en passende regionale ondersteuning en nazorg moet bieden.

Overwegende dat:

 • Mensenhandel ook in Alkmaar voorkomt en we onze ogen daarvoor niet mogen sluiten;
 • Mensenhandel een aantasting is van de waardigheid en integriteit van de mens en een inbreek op de persoonlijke vrijheid;
 • Bewustwording van mensenhandel en seksueel geweld belangrijk is om aandacht op dit onderwerp te houden en te versterken;
 • in Tilburg van 25 t/m 29 mei jongstleden een succesvolle online week tegen mensenhandel is georganiseerd[3];

Verzoekt het college:

 • In 2021 in navolging van Tilburg een week tegen mensenhandel te organiseren om aandacht voor en bewustwording van mensenhandel te vergroten;
 • Dit samen op te pakken met andere partijen waar de gemeente reeds mee samenwerkt in de strijd tegen mensenhandel;
 • De raad eind 2020 te informeren over de voortgang van de organisatie van de week tegen mensenhandel.

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting
[1]
Bron Nationaal Rapporteur

[2] Bron Rijksoverheid

[3] Terugblik online week tegen mensenhandel

[4] Partij voor de Dieren Alkmaar heeft deze motie van de ChristenUnie mede ingediend.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, D66, LeefbaarAlkmaar, VVD, SPA, BAS

Tegen

OPA, CDA

Lees onze andere moties

Coalition of the Willing – Alkmaar

Lees verder

Motie Zienswijze Luchtvaartnota 2020-2050: Rust voor omwonenden Schiphol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer