Motie: Geduld is een schone zaak


Mega­stal­uit­breiding Oterleek

24 juni 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 23 juni 2022

Constaterende dat:

 • Afgelopen maart de gemeente Alkmaar een ontwerp-besluit heeft genomen voor de uitbreiding van een melkveebedrijf in Oterleek, waardoor de feitelijke stikstofuitstoot zal toenemen; [1]
 • Er een verzoek is gedaan door een milieuorganisatie voor intrekking van de in 2014 verleende natuurvergunning bij de Omgevingsdienst NH Noord (OD-NHN);
 • Er vanaf dit verzoek 6 maanden bedenktijd is voor de OD-NHN;
 • De Raad van State (RvS) op 29 mei 2019 oordeelde dat de PAS-regeling niet gebruikt mag worden om toestemming te geven voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken, zoals uitbreiding van een veehouderij; [2]
 • In een soortgelijke situatie (natuurvergunning van 2016, vóór het PAS-vonnis) de RvS de natuurvergunning van een veehouderij in ’t Veld November jl. vernietigd heeft; [3]

Overwegende dat:

 • Ons land maatregelen moet nemen t.a.v. de stikstofcrisis en de gemeente Alkmaar verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering hiervan op lokaal niveau; [4]
 • Deze maatregelen directe consequenties hebben voor Alkmaarse huishoudens, de (woning)bouw, klimaat, natuur, milieu, verkeer én agrarische ondernemingen;
 • De geplande uitbreiding van deze melkveehouderij op gespannen voet staat met de stikstofdoelstellingen;
 • Alkmaar m.b.t. woningbouw grote ambities heeft en voor de realisatie hiervan ook een aanspraak zal moeten maken op de beschikbare stikstofruimte;
 • De natuurvergunning voor desbetreffende veehouderij in 2014 ver vóór het PAS-vonnis van de RvS verleend is en door voortschrijdend inzicht m.b.t. de huidige stikstofcrisis achterhaald is geworden; [5]
 • Het college riskeert dat deze ondernemer, na een eventuele vernietiging van de natuurvergunning bij de RvS, een claim tegen de gemeente indient;
 • Onze gemeente een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt om agrarische ondernemers te ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren onder andere door actief te informeren en realistische verwachtingen te scheppen.

Verzoekt het college:

 • Te wachten met het definitieve besluit over verstrekking van de omgevingsvergunning tot de OD-NHN klaar is met haar behandeling van het intrekkingsverzoek van de natuurvergunning.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

[1] Omgevingsvergunning nr. 20212344

[2] Het PAS-vonnis en andere stikstof gerelateerde besluiten van Raad van State zijn te vinden in https://www.raadvanstate.nl/stikstof/

[3] https://www.melkvee.nl/artikel/436517-natuurvergunning-voor-194-melkkoeien-na-vijf-jaar-onderuit/

[4] Een simpele en volledige definitie van stikstofcrisis is hier te vinden https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofcrisis

[5] Desbetreffende natuurvergunning is verleend op 19/9/2014 (kenmerk 390495/394315) op basis van Natuurbeschermingswet 1998.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, FvD, CDA, BAS, SP, GroenLinks, D66, OPA, LeefbaarAlkmaar, PvdA, ChristenUnie, SPA