Motie: Alkmaar fixt


19 mei 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 mei 2022

Constaterende dat:

 • De energieprijzen momenteel zo hoog zijn dat dit tot energiearmoede leidt bij inwoners met een bescheiden budget; [1]
 • Er sprake is van een hoge inflatie, terwijl er de kans bestaat dat vanwege een olieboycot op Rusland de inflatie ook later dit jaar hoog kan blijven; [2]
 • Het energiezuinig maken van woningen een belangrijke bijdrage levert aan het reduceren van CO2-uitstoot en aan het beteugelen van klimaatverandering;
 • Met kleine ingrepen men de energiebehoefte thuis kan verminderen, maar niet elke inwoner dit zelf kan doen of daar handig genoeg voor is;
 • Er momenteel grote personeelstekorten spelen bij isolatiebedrijven en grote behoefte is aan vakmensen zoals isolatiemonteurs en glaszetters. [3][4]

Overwegende dat:

 • In Amsterdam en in Zaanstad twee voorbeeldprojecten lopen waarin jongeren, statushouders en mensen met afstand tot arbeidsmarkt als ‘fixer’ worden opgeleid en (kwetsbare) inwoners helpen om energiebesparende maatregelen uit te voeren; [5][6]
 • Naast energiebesparing en lagere energierekening zo’n project ook een sociaal aspect heeft doordat het aan specifieke groepen, zoals statushouders en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, kansen biedt om te (re-)integreren, de taal te leren en zelfstandig te worden;

Verzoekt het college:

 • Een soortgelijk initiatief zoals in Amsterdam en Zaanstad ook in Alkmaar te beginnen door:
  • Een plan van aanpak maken voor het realiseren van dit initiatief;
  • Lokale relevante instanties zoals leer- en re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen, taalscholen, vluchtelingenwerk, aannemers, vrijwilligersbureaus e.d. te betrekken;
  • Te onderzoeken welke landelijke (zoals Nationale Isolatieprogramma [7] en het programma Bestrijden energie-armoede [8]) en Europese subsidies en fondsen voor zo’n initiatief beschikbaar zijn;
  • In de aanstaande begroting ruimte te creëren voor de uitvoering;
 • De raad te informeren over de stand van zaken bij de eerstvolgende zitting van de Raad na het zomerreces.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

[1] https://www.woonbond.nl/energie/haal-energie-je-rekening/energiearmoede

[2] Europese Commissie is van plan om een volledige olieboycot in te zetten tegen Rusland. Dat kan eventueel ook negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse economie in geheel, maar ook voor onze inwoners.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5305968/olieverbod-sancties-europa-rusland-poetin-europese-unie-brussel

[3] Branchevereniging VENIN noemt personeelstekorten als de ‘grootste uitdaging’ voor de aanstaande jaren voor isolatiebedrijven.
https://bouwbelang.com/2022/03/isoleren-staat-op-groen/

[4] Recentelijk is Bouwend Nederland met VluchtelingenWerk Nederland een samenwerking begonnen om statushouders op te leiden tot (assistent) glaszetter
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/24641/opleiding-glaszetter-voor-vluchtelingen

[5] Fixbrigade was een vrijwilligersproject in Amsterdam, oorspronkelijk bedoeld om buurtbewoners te helpen. Het groeide tot een gemeente breed hulpproject.
https://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/initiatieven/de-fixbrigade-fikst-je-kieren

[6] Fixbrigade is ook begonnen in Zaanstad begin 2022 als een pilot en is al succes gebleken
https://www.rodi.nl/regio/zaanstad/289113/pilot-met-fix-team-zaanstad-helpt-zaankanters-energiebewust-wonen

[7] Het kabinet heeft eind 2021 een ‘Nationale Isolatieprogramma’ gestart waarin bepaalde fondsen worden ingezet om gebouwen en woningen te verduurzamen.
https://open.overheid.nl/repository/ronl-e6cccc68-43a0-4993-ac23-b6b2c7f90a4d/1/pdf/kamerbrief-over-hoofdlijnen-nationaal-isolatieprogramma.pdf

[8] 150 miljoen euro voor aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/15/150-miljoen-euro-voor-aanpak-energiearmoede-kwetsbare-huishoudens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Geestmerambacht als rustgebied

Lees verder

Motie: Geduld is een schone zaak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer