Motie: Geest­meram­bacht: Laat Geesje niet in de kou


24 juni 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 23 juni 2022

Constaterende dat:

  • Sinds 2019 twee jonge, enthousiaste ondernemers met hun Pluktuin van Geesje een voorbeeld-onderneming runnen op een van de ontwikkellocaties op het Geestmerambacht; [1]
  • Deze ondernemers naar een gezonde bodem voor planten en dieren en verhoogde biodiversiteit streven door biologisch-dynamische en natuur-inclusieve teelt van gewassen (kringlooplandbouw); [2]
  • Deze ondernemers naast hun teelt ook belangrijk en waardevol landbouwonderzoek uitvoeren dat in de toekomst andere agrarische ondernemers kan helpen; [3]
  • Hun initiatief tevens sociaal-maatschappelijke waarde heeft gezien de samenwerking met Heliomare (spec. onderwijs), Clusius College (stageplekken) en Kopzorg (re-integratie);
  • Pluktuin van Geesje ook de regionale kunst en cultuur faciliteert door samenwerkingen met Artiance (beeldende kunst) en Karavaan (locatietheater). [4]

Overwegende dat:

  • De aard van de werving die het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht (GAB) gepland heeft staan het onzeker maakt dat deze ondernemers met hun pluktuin door kunnen gaan;
  • In onzekerheid ondernemen voor een ondernemer slopend is;
  • Het verdwijnen van dit initiatief ongewenst is gezien de grote toegevoegde waarde aan onze regio en de langdurige inzet van menselijk en financieel kapitaal.

Verzoekt het college:

  1. In gesprek te gaan met het dagelijks bestuur van het GAB om ervoor te zorgen dat zij alles op alles zal zetten om het voortbestaan van Pluktuin van Geesje te garanderen.
  2. Na het gesprek de raad bij de eerstvolgende raadscommissie te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:

[1] Pluktuin van Geesje is opgericht in 2019 en streeft om een plek te worden voor iedereen om te genieten en kennis te nemen van hoe op natuurlijke wijze voedsel geproduceerd kan worden. http://pluktuinvangeesje.nl/

[2] https://www.landbouwmetnatuur.nl/initiatieven/pluktuin-van-geesje/

[3] Op dit moment wordt bij Pluktuin van Geesje een pilotproject uitgevoerd waarin de vastlegging van koolstof in de gewassen en in de bodem wordt onderzocht. De resultaten van dit project gaan belangrijke kennis meebrengen voor andere boeren en antwoorden kunnen geven op vraagstukken zoals klimaatverandering.

[4] https://www.rodi.nl/alkmaar/258632/beeldenroute-in-pluktuin-van-geesje en https://www.karavaan.nl/location/pluktuin-van-geesje/
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, FvD, SP, LeefbaarAlkmaar, BAS

Tegen

D66, OPA, VVD, SPA, CDA