Motie: Geen boete op compassie


14 december 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 15 december 2022

Constaterende dat:

 • In december 2020 de gemeente Wijdemeren van een uitkeringsgerechtigde €7000 heeft teruggevorderd omdat ze boodschappen (giften in natura) ontving van haar familie; [1]
 • Het incident tot maatschappelijke en politieke discussies (ook in Alkmaar) over het ontvangen van giften in bijstand heeft geleid; [2]
 • Op 8 april 2021 het college dit onderwerp naar de commissie (sociaal) bracht om advies te vragen en deze te verwerken in ‘minima- en schuldenbeleidskader 2022-2026’; [3]
 • Sindsdien de Alkmaarse beleidsregels omtrent het ontvangen van giften in bijstand en het drempelbedrag van jaarlijks €500 (geld & giften in natura) niet zijn gewijzigd; [4][5]

Overwegende dat:

 • De Minister voor Armoedebeleid in november jl. de verhoging van het drempelbedrag naar jaarlijks €1200 heeft aangekondigd maar de wijziging pas per juli 2024 ingaat; [6]
 • Niets de gemeente in de weg staat om het giftenbeleid te versoepelen;
 • In 2021 een kwart van de gemeenten hun giftenbeleid al hebben versoepeld en het werkelijke aantal waarschijnlijk op dit moment nog hoger is; [7]
 • Gezien de economische omstandigheden en de bestaanszekerheidscrisis meer duidelijkheid en mededogen voor alle belanghebbenden beter is;
 • Het versoepelen van giftenbeleid voor de begroting geen financiële gevolgen heeft;

Verzoekt het college om:

 1. Het Dagelijks Bestuur van Zaffier te verzoeken om de Beleidsregels giften, schadevergoedingen en vermogensvrijstelling Participatiewet, waarin het jaarlijks drempelbedrag verhoogd wordt naar €1200, zo snel mogelijk doch uiterlijk voor 1 april 2023 in te voeren.
 2. Deze wijziging via relevante communicatiekanalen (persbericht, web, stadskrant, en overheid.nl e.d.) aan de inwoners bekend te maken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

[1] NOS

[2] Begin 2021 heeft de GR-fractie van Leefbaar Alkmaar art42-vragen gesteld over deze kwestie

[3] Op 8.4.2021 werd het commissievoorstel “Uitvoeringsagenda armoede en schulden 2021 en aanpassingen minimabeleid” besproken in de Commissie Sociaal. Hieronder werd ook advies gevraagd over ‘beleidsregels omtrent giften’.

[4] Op dit moment geldt een drempelbedrag van jaarlijks €500 (in geld en in natura) voor bijstandsgerechtigden. Indien een gift of giften het drempelbedrag overstijgen worden ze tot de middelen van de belanghebbende gerekend, en dit heeft gevolgen. Hoofdstuk 2, artikel 2

[5] PvdD Alkmaar heeft op 5 december 2022 technische vragen gesteld over dit onderwerp en het is bevestigd dat het drempelbedrag jaarlijks nog steeds €500 is.

[6] Minister Carola Schouten heeft de Tweede Kamer in 28.11.2022 met een brief geïnformeerd en aangekondigd dat een bijstandsgerechtigde niet direct gekort moet worden op de uitkering na het in ontvangst nemen van hulp – denk aan een storting van een familielid om zo toch de huur te kunnen betalen of een boodschappentas. Hierdoor mag een bijstandsgerechtigde straks tot €1200 per jaar giften ontvangen.

[7] Na het incident in Wijdemeren hebben een kwart van de gemeenten hun giftenbeleid in 2021 versoepeld (NOS) De lijst kan hier bekeken worden. Waarschijnlijk zijn er op dit moment meer gemeenten met versoepelde regels.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, SP, CDA, ChristenUnie, LeefbaarAlkmaar, BAS, VVD, OPA, FvD, SPA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Alkmaar roept klimaatcrisis uit

Lees verder

Motie: Meerijden zonder drempel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer