Motie: Gemeen­te­lijke Vastgoed voor maat­schap­pe­lijke doelen


27 januari 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 27 januari 2022

Constaterende dat:

De gemeente een vrij omvangrijke portefeuille eigen vastgoed bezit;
In de nota Vastgoed Alkmaar 2022 van de gemeente gerefereerd wordt aan een gemeentelijke afstemmingslijst over het eigen vastgoed dat jaarlijks door het college wordt geactualiseerd. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in: • Definitief in beheer • Af te stoten • Proactief inzetten, herontwikkelen (bijdragen realisering coalitieakkoord en voorkoming langdurige leegstand) • Strategisch bezit.
Deze motie betreft de categorie objecten die op de nominatie staan om op korte termijn of wat langere termijn af te stoten; waaronder woningen, kinderopvang en bedrijfsverzamelgebouwen, af te stoten voor een commerciële prijs.
In de Vastgoednota de intentie wordt vermeld dat er onderzocht wordt of de kinderopvanggebouwen, die geen directe verbinding hebben met een naastgelegen school en eigendom van de gemeente zijn, afgestoten kunnen worden;[1]

Overwegende dat:

Het eerste uitgangspunt van de gemeente is dat het bezit van vastgoed geen doel op zich is, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen, stedelijke ontwikkeling, gemeentelijke bedrijfsvoering en andere bestuurlijke doelen te faciliteren;
Een tekort is aan ruimte/panden voor maatschappelijke organisaties;
Door het nieuwe landelijke beleid kinderopvang een toename is te verwachten in de vraag naar locaties van kinderopvang;[2][3]
Er onvoldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn voor onze inwoners;[4]
In deze tijd van woningtekort de prioriteit moet liggen waar deze zou moeten liggen: betaalbare huisvesting stimuleren.
Met het gemeentelijk vastgoed bijgedragen kan worden aan inventieve oplossingen. Te denken valt aan bijvoorbeeld tijdelijke woningen te realiseren in afwachting van permanente woningen.

Verzoekt het college:

1. Pas op de plaats te maken met onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed;
2. De afstemmingslijst voor gemeentelijke objecten z.s.m. met de raad te bespreken (in raadswerkgroep wonen en/of commissie ruimte) aan de hand van de volgende uitgangspunten:
a. Af te stoten gemeentelijke gebouwen/locaties waar mogelijk te ontwikkelen voor betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen.
b. Het garanderen van de continuïteit van kinderopvang door het bieden van ruimtelijke capaciteit;

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting
[1] Vastgoednota Alkmaar 2022, pagina 10, alinea ‘Kinderopvang’
[2] Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, pag 19, Onderdeel ‘Vergro-
ten van kansengelijkheid’
[3] https://www.cpb.nl/sites/defau...-Notitie-Doorrekening-scenarios-kindvoor-
zieningen.pdf Pagina 3: “Een hogere kinderopvangtoeslag leidt namelijk ook tot substitutie van infor-
mele naar formele opvang.
[4] Woningmarktonderzoek door de Kompanen in opdracht van Gemeente Alkmaar en Alkmaarse Wo-
ningbouwcorporaties, pagina 7
https://alkmaar.raadsinformati...-
%20Gemeente%20Alkmaar
https://openrotterdam.nl/gemee...-verkoopt-haar-panden-leidt-niet-altijd-tot-vooruitgang/#:~:text=Tal-
loze%20scholen%2C%20buurthuizen%20en%20ander,naar%20de%20hoogste%20bieder%20gaan


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, OPA

Tegen

SPA, D66, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement: Maatschappelijke behoeftes in plaats van 'Marktambities' in grondbeleid

Lees verder

Motie: Recht op schone lucht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer