Motie: Recht op schone lucht


17 februari 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 17 februari 2022

Constaterende dat:

 • Het onderzoek van Wageningen Universiteit en RIVM laat zien dat voor alle vormen van houtstook de gezondheidseffecten van fijnstof uit deze bronnen in het verleden sterk zijn onderschat en houtkachels de grootste bron van fijnstofuitstoot zijn; [1][2][3]

 • Houtrook o.a. voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, gezondheidsschade zoals astma, COPD, bronchitis, luchtweginfecties en longkanker veroorzaakt, maar ook hart- en vaatziekten verergert; [4][5][6]

 • Diverse (overheids-)instanties zoals de GGD GHOR en de Gezondheidsraad adviseren om houtstook zoveel mogelijk te beperken; [7][8]

 • De informatie over houtstook op de gemeentewebsite alleen vanuit het perspectief van de stoker wordt weergegeven en over de rechten van inwoners, die een melding van overlast willen doen, helemaal niets te vinden is; [9][10]

  Overwegende dat:

 • De vrijheid om hout te stoken niet zwaarder mag wegen dan de vrijheid om in een gezonde omgeving te leven en schone lucht te ademen;

 • Uit het vierde punt in ‘constaterende’ blijkt dat omtrent de gemeentelijke informatievoorziening er geen evenwicht tussen de stoker en bezwaarmaker is en de gemeente het stoken van hout laagdrempelig maakt terwijl opkomen voor je basisrechten (gezonde leefomgeving) voor onze inwoners hoogdrempelig blijft;

 • Diverse gemeenten in Nederland het mogelijk maken via hun website een melding van stookoverlast te registreren; [11]

 • Zo’n registratie voor de gemeente de mogelijkheid biedt om gerichte acties te ondernemen omdat de exacte locaties, data en tijdstippen van overlast worden bewaard;

  Verzoekt het college:

 1. Te erkennen dat houtstook gezondheids- en milieuschade veroorzaakt;

 2. Te erkennen dat onze gemeente verantwoordelijkheid draagt richting onze inwoners die gezondheidsklachten en overlast ervaren door houtstook;

 3. In de gemeentelijke website ook de rechten van onze inwoners, die overlast en gezondheidsschade ervaren van houtstook, te waarborgen door op alkmaar.nl;
  a- hen duidelijke informatie te geven over hun rechten in geval van overlast;
  b- hen de mogelijkheid te bieden om bij overlast rechtstreeks via de website een melding te doen;

 4. Deze aanpassingen op alkmaar.nl vóór het zomerreces af te ronden;

 5. De kosten van deze aanpassing op te vangen binnen het programma ‘Inwoner en Bestuur'


En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting ‘Houtstook is de grootste bron van fijnstof’
[1] https://research.wur.nl/en/pub... & https://edepot.wur.nl/460990
[2] https://nos.nl/artikel/2368898...
[3] https://www.rivm.nl/nieuws/def...

Toelichting ‘Gezondheidsschade door houtrook’
[4] https://www.longfonds.nl/gezon...
[5] https://ggdleefomgeving.nl/luc...
[6] https://www.rivm.nl/houtrook

Toelichting ‘Gemeenten dienen maatregelen te nemen voor verregaande reductie van houtrook’
[7] https://ggdghor.nl/thema/houtr...
[8] https://www.gezondheidsraad.nl...

Op Alkmaar.nl staan ‘tips voor hout stoken’. Er is geen mogelijkheid om overlast aan te melden via pagina ‘direct regelen’
[9] https://www.alkmaar.nl/hout-st...
[10] https://www.alkmaar.nl/direct-...

O.a. Amersfoort, Utrecht, Assen, Helmond, Amsterdam bieden aan hun inwoners de mogelijkheid om online een melding van stookoverlast te doen via hun website
[11] https://www.amsterdam.nl/houts...
https://www.utrecht.nl/wonen-e...
https://www.amersfoort.nl/beri...
https://www.assen.nl/stooktips
https://www.helmond.nl/houtsto...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66

Tegen

SPA, LeefbaarAlkmaar, CDA, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Gemeentelijke Vastgoed voor maatschappelijke doelen

Lees verder

Motie: Geestmerambacht als rustgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer