Amen­dement: Maat­schap­pe­lijke behoeftes in plaats van 'Marktam­bities' in grond­beleid


27 januari 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 27 januari 2022

Voorgesteld Besluit:

1. de nota Grondbeleid 2022 vast te stellen en gelijktijdig de nota Grondbeleid 2016 in te
trekken;

Te wijzigen / aan te vullen met:

Besluit:
1. de nota Grondbeleid 2022 vast te stellen en gelijktijdig de nota Grondbeleid 2016 in te trekken met inachtneming van de volgende wijziging in de nota Grondbeleid 2022 op bladzijde 4, onderdeel 1.1 ‘Inzet van het grondbeleid’ – alinea 2:


Deze nota grondbeleid beschrijft hoe we de ruimtelijke ontwikkelingen gaan aanpakken die met de verwezenlijking van onze maatschappelijke ambities verbonden zijn. We zetten in op een grondbeleid dat de aanleiding om gebieden te ontwikkelen centraal stelt en dat meer aansluit bij de maatschappelijke behoeftes met inachtneming van marktcondities. Deze nota beschrijft het nieuwe grondbeleid. Ze geeft een afwegingskader om bij ruimtelijke ontwikkelingen te komen tot een passende rolkeuze voor de gemeente. Dat kader geeft per ontwikkeling antwoord op vragen als welke ambities streven we na, welke resultaten willen we bereiken, gaan we zelf acteren of zoeken we de samenwerking met eigenaren op?

Oorspronkelijke tekst:

Deze nota grondbeleid beschrijft hoe we de ruimtelijke ontwikkelingen gaan aanpakken die met de verwezenlijking van onze maatschappelijke ambities verbonden zijn. We zetten in op een grondbeleid dat de aanleiding om gebieden te ontwikkelen centraal stelt en dat meer aansluit bij de markt- en ontwikkelambities. Deze nota beschrijft het nieuwe grondbeleid. Ze geeft een afwegingskader om bij ruimtelijke ontwikkelingen te komen tot een passende rolkeuze voor de gemeente. Dat kader geeft per ontwikkeling antwoord op vragen als welke ambities streven we na, welke resultaten willen we bereiken, gaan we zelf acteren of zoeken we de samenwerking met eigenaren op?

TOELICHTING
Op bladzijde 4, onderdeel 1.1 - alinea 1 van het beleidsstuk Nota Grondbeleid 2022 wordt een terechte en door de indieners gesteunde opmerking gedaan: Het is daarom te beschouwen als een middel om maatschappelijke doelstellingen binnen de gemeente te verwezenlijken’. Als dit het uitgangspunt is, dan moet men bij het ontwikkelen van gebieden ook aansluiten bij de maatschappelijke behoeftes in onze gemeente in plaats van ‘marktambities’. Ervaring leert dat de ambities van de markt niet altijd aansluiten bij de realiteit van de samenleving, denk bijvoorbeeld aan het woningtekort. Huidige problemen bij volkshuisvesting (hoge koop- en huurprijzen, dalend aanbod, afname aantal sociale huurwoningen e.d.) zijn grotendeels te danken aan het liberaliseren en dereguleren van de vraagstukken ‘grond en wonen’. Met andere woorden, er liggen passieve en minder sturende rol door de (lokale) overheid en de sturing aan de ambities van de markt(partijen) te laten, aan de basis van huidige problemen. Gezien het feit dat gemeenten geen marktpartijen zijn en geen winstoogmerk hebben, en alle aspecten van maatschappelijk belang (wonen, werken, recreëren) in acht genomen moeten worden, vinden de indieners deze aanpassing op z’n plaats.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, OPA

Tegen

D66, CDA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie 'Landschapselementen van Gemeente Alkmaar'

Lees verder

Motie: Gemeentelijke Vastgoed voor maatschappelijke doelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer