Motie 'Land­schaps­ele­menten van Gemeente Alkmaar'


15 december 2021

Constaterende dat:

 • Alkmaar een Groenbeleidsplan heeft waarin het versterken van biodiversiteit expliciet en terecht wordt geambieerd; [1]

 • Landschapselementen, zoals heggen en houtwallen, een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van biodiversiteit, voor een gezond milieu en ook tegen klimaatverandering; [2]

 • Het Ministerie van LNV in haar Bossenstrategie 2030 een toename van deze landschapselementen als ambitie meeneemt; [3]

 • Diverse (maatschappelijke) organisaties in maart dit jaar een ‘aanvalsplan landschapselementen’ hebben gepresenteerd; [4]

 • Landschapselementen ook nog onderdeel van cultureel en groen erfgoed zijn; [5]

  Overwegende dat:

 • Landschapselementen, zoals heggen en houtwallen, in het Groenbeleidsplan Alkmaar helaas niet worden genoemd;

 • Landschapselementen vaak ook beschutting en schuilmogelijkheid bieden aan kleine diertjes;

 • Onze eigen gemeente een goed voorbeeld kan geven met het toepassen van

  landschapselementen op eigen gronden en terreinen;

  Verzoekt het college:

  1. Een onderzoek te starten om in kaart brengen op welke gemeentelijke gronden en terreinen de toepassing van dit soort landschapselementen mogelijk is;

  2. Mogelijkheden voor subsidie en/of co-financiering, bijvoorbeeld door de provincie, in beeld te brengen;

  3. De resultaten van dit onderzoek met een plan van aanpak vóór het zomerreces van 2022 aan de raad voor te leggen;

  En gaat over tot de orde van de dag.


[1] Groenbeleidsplan Alkmaar 2017-2027, pagina 14, Onderdeel 3 https://alkmaar.raadsinformati...
[2] https://www.landschappen.nl/st...
[3] Bossenstrategie en beleidsagenda 2030, pagina 33 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/18/uitwerking-ambities-en-doelen- landelijke-bossenstrategie-en-beleidsagenda-2030
[4] https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/aanvalsplan-landschapselementen- gepresenteerd/337
[5] https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/groen-erfgoed/beheer-van-bossen-houtwallen-en- heggen


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Reclame Fossielvrij

Lees verder

Amendement: Maatschappelijke behoeftes in plaats van 'Marktambities' in grondbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer