Motie: Inle­vings­ver­mogen bij armoe­de­beleid


2 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 28 september 2023

Constaterende dat:

  • Diverse studies en onderzoeken laten zien dat tussen arm en rijk een kloof is en dat deze kloof niet alleen uit welvaart maar ook uit de afstand tussen de leefwerelden bestaat;
  • Deze kloof het ontwikkelen en vormgeven van zo empathisch en rechtvaardig mogelijk armoedebeleid door de beleidsmakers in de weg kan zitten.

Overwegende dat:

  • Er afgelopen jaren verschillende initiatieven, zoals van VNG en Movisie, gestart zijn om de beleidsmakers bij dit onderwerp te helpen met het vergroten van hun inlevingsvermogen; [1][2]
  • Om te ervaren waar mensen in de bijstand tegenaan lopen een wethouder in Tilburg in 2021 een maand lang op bijstandsniveau geleefd heeft; [3]

Verzoekt het college (i.c. de portefeuillehouders Armoedebeleid en Financiën):

  1. Naar voorbeeld van de eerdergenoemde wethouder in Tilburg een maand lang op bijstandsniveau te leven;
  2. Om het armoedebeleid zo effectief, rechtvaardig en empathisch mogelijk verder te kunnen ontwikkelen, de persoonlijke ervaringen van deze periode met de relevante ambtenaren en de raad in een door de portefeuillehouders gekozen vorm te delen;
  3. Deze ervaringen – indien door de portefeuillehouders gewenst is – ook met de Alkmaarse samenleving en maatschappelijk middenveld in een geschikte vorm te delen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen:

[1] ‘Het Overleefhuis’ is een door VNG tot de finale van Gemeentedelers gekozen project waardoor het vergroten van inlevingsvermogen, versterking van verbinding tussen hulpverlener en hulpvrager en daarmee uiteindelijk ook betere/ effectievere dienstverlening wordt beoogd. https://vng.nl/praktijkvoorbee...

[2] Elk jaar organiseert Movisie een ‘Challenge Armoede’. De doelstelling is in 5 dagen armoede beter te begrijpen en kennis te verrijken.
https://www.movisie.nl/agenda/...

[3] Tilburgse wethouder Esmah Lahlah heeft in 2021 geprobeerd een maand lang rond te komen van het leefgeld dat overblijft van een bijstandsuitkering om te ervaren waar mensen in armoede/bijstand tegenaan lopen. https://nos.nl/artikel/2374967...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie

Tegen

D66, SPA, OPA, BAS, FvD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, LeefbaarAlkmaar, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Armoedebeleid Dierenartskosten Minima

Lees verder

Motie: Armoedebeleid: meedoen met landelijke initiatieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer