Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Elek­trisch varen Natuur­gebied Eilands­polder


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Constaterende dat:

 • Alkmaar met de Eilandspolder een prachtig en waterrijk natuurgebied heeft; [1]
 • Ongeveer 1400 hectare van de Eilandspolder een beschermd Natura2000 gebied is; [2]
 • De Eilandspolder niet alleen met zijn fauna en vegetatie maar ook met zijn vogelhabitat (belang)rijk is;
 • Elektrische vaartuigen geen uitstoot en trillingen veroorzaken waardoor vervuiling van en verstoring voor de natuur en milieu minimaal blijft;
 • Elektrische vaartuigen minimaal geluid produceren waardoor dieren veel minder worden verstoord;
 • Elektrisch varen de luchtkwaliteit ook niet benadeelt;
 • Elektrisch varen de milieurisico’s zoals olielekkage e.d. ook niet bevat;

Overwegende dat:

 • In de praktijk zelfs de kleinste 2,5 pk buitenboordmotoren door hun vermogen makkelijk boven de huidige op de Eilandspolder toegestane maximumsnelheid (6km) bereiken, terwijl de elektrische motoren door hun lagere vermogen zo’n probleem niet veroorzaken;
 • Er in Nederland al gemeenten zijn die op hun wateren – ook in combinatie van het stimuleren van elektrische vaartuigen – varen met fossiele brandstoffen geleidelijk uitfaseren; [3]
 • Bij de Agenda Duurzaam Alkmaar en het coalitieakkoord ‘Vertrouwen in Alkmaar’ aan het beschermen en verbeteren van biodiversiteit terecht aandacht aan besteden;
 • Deze aandacht met het beschermen van Eilandspolder perfect overeenkomt;

Verzoekt het college om:

 1. Als onderdeel van relevante ADA-thema(’s) een plan van aanpak te ontwikkelen met de volgende uitgangspunten:
  1. Het natuurgebied Eilandspolder binnen een realistisch termijn álleen aan elektrische vaartuigen toegankelijk te stellen;
  2. De bewoners van de kernen en dorpen rond Eilandspolder bij het ontwikkelen van dit plan te trekken;
  3. De relevante partijen, zoals de Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer te informeren;
 2. Dit plan van aanpak voor het zomerreces van 2024 als een voorstel naar de raad brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen/opmerkingen:

[1] Wikipedia Eilandspolder
[2]
Natura2000 Eilandspolder
[3]
Bekendste voorbeelden hiervan zijn gemeente Steenwijkerland (met Giethoorn) en Amsterdam. In Steenwijkerland zijn alle verhuurboten sinds 1-1-2023 verplicht elektrisch. Verder wil de gemeente vanaf 1-1-2031 alleen elektrisch rondvaart toelaten. Amsterdam wil het centrum vanaf 2025, en de rest van de gemeentelijk wateren vanaf 2030 uitstootvrij varen mogelijk maken. Steenwijkerland: Vaar- en verhuurbeleid en Amsterdam.nl Elektrisch varen


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CDA, FvD, SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, OPA

Lees onze andere moties

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Circulaire lokale ondernemers

Lees verder

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Milieu en klimaatbewust terras verwarmen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer