Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Meetbaar Evalu­eerbaar


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Constaterende dat:

 • Met Agenda Duurzaam Alkmaar (ADA) onze gemeente de eerste belangrijke stappen voor een overkoepelend duurzaamheidsbeleidsstuk met invloed op diverse beleidsterreinen gaat zetten;
 • ADA een beleidsstuk met lange termijn doelen is;
 • Om de continuïteit, evaluatie en eventuele bijsturing van het opgesteld beleid te kunnen waarborgen objectief meetbare en evalueerbare (tussen)doelen noodzakelijk zijn;

Overwegende dat:

 • In voor ons liggende eerste versie van ADA alleen omtrent de thema’s ‘Energie en warmtetransitie’ en ‘Klimaatadaptatie’ een beperkt aantal objectieve en concrete doelen gedefinieerd zijn; [1]
 • Om de controlerende en de bijsturende taak te kunnen uitvoeren het voor de raad van belang is diepgaande informatie en concrete feiten over het duurzaamheidsbeleid te krijgen;
 • Periodieke en overzichtelijke informatievoorziening met concrete en meetbare doelstellingen eerdergenoemd werk van de raad zal faciliteren;

Verzoekt het college om:

 1. Als onderdeel van de informatievoorziening richting de raad een 2-jaarlijkse ‘Klimaatrapportage Alkmaar’ voor te bereiden die de volgende aspecten bevat;
  1. De stappen die het college wil nemen op basis van de Parijse klimaatdoelstellingen en de ambities uit het coalitieakkoord.
  2. De 2-jaarlijkse, tussentijdse, meetbare, concreet geformuleerde doelstellingen met hieraan gekoppelde vermindering van broeikasgassen en in welk jaar deze behaald dienen te zijn.
  3. 'De te nemen maatregelen en acties door het college op verschillende thema’s en hun prioriteiten;
  4. De in cijfers uitgedrukte effecten van de verschillende maatregelen op de afzonderlijke tussentijdse doelstellingen;
 2. De eerste editie van Klimaatrapportage Alkmaar in de 4de kwartaal van 2025 uit te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen/opmerkingen:
[1] Deze zijn bvb het opwekken van 0,62 TWh duurzame energie in 2030, 50.000 vierkante meter extra groen en 5000 nieuwe bomen t/m 2026.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, FvD, ChristenUnie, LeefbaarAlkmaar

Tegen

VVD, D66, CDA, OPA, BAS, SPA, SP

Lees onze andere moties

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Verduurzaming Alkmaarse vloot

Lees verder

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Circulaire lokale ondernemers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer