Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Verduur­zaming Alkmaarse vloot


18 oktober 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 19 oktober 2023

Constaterende dat:

 • Er op Alkmaarse wateren – stad maar zeker ook land – commercieel en recreatief gevaren wordt;
 • Elektrische vaartuigen geen uitstoot en trillingen veroorzaken waardoor vervuiling van en verstoring voor de natuur en milieu minimaal blijft;
 • Elektrische vaartuigen minimaal geluid produceren waardoor dieren langs de oevers veel minder worden verstoord;
 • Elektrisch varen de luchtkwaliteit ook niet benadeelt;
 • Elektrisch varen de milieurisico’s zoals olielekkage e.d. ook niet bevat;

Overwegende dat:

 • De Alkmaarse vloot nog niet helemaal elektrisch is;
 • Beide Agenda Duurzaam Alkmaar en het coalitieakkoord ‘Vertrouwen in Alkmaar’ aan het verduurzamen van transportmiddelen aandacht besteedt;

Verzoekt het college om:

 1. Als onderdeel van relevante ADA-thema(’s) een onderzoek uit te voeren met de volgende uitgangspunten:
  1. Voor de verduurzaming van de Alkmaarse vloot welke (financieel) stimulerende en motiverende stappen richting de booteigenaren en ondernemers gezet kunnen worden;
  2. Of bij deze stimulering naast subsidiemogelijkheden ook kortingen op relevante lokale lasten (zoals havengelden) een rol kunnen spelen;
 2. Over de gang van zaken en de behaalde resultaten van dit onderzoek de raad vóór het zomerreces van 2024 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CDA, SP, FvD, OPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, SPA

Lees onze andere moties

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: geen glyfosaat op gemeentegronden

Lees verder

Motie Agenda Duurzaam Alkmaar: Meetbaar Evalueerbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer