Motie: Geest­meram­bacht als rust­gebied


17 februari 2022

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 17-02-2022

Constaterende dat:

  • Het Geestmerambacht een rustgebied vormt voor mens en natuur;
  • Het Geestmerambacht als foerageergebied geldt voor verschillende beschermde diersoorten;
  • De gemeente Alkmaar een plicht heeft zich in te zetten voor behoud van biodiversiteit op het Geestmerambacht;

Overwegende dat:

  • Het vinden van rust de belangrijkste maatschappelijke behoefte is vanuit bezoekers van het Geestmerambacht;
  • Meer evenementen op het gebied van het Geestermerambacht deze rust danig zal verstoren;
  • Beschermde diersoorten zonder deze rust niet meer bij het Geestmerambacht kunnen foerageren;
  • Gemeente Alkmaar zich aan haar bestuurlijke verplichtingen dient te houden, welke mede door de gemeenteraad zelf zijn besloten;
  • Een recreatie- én/of natuurgebied niet kostenneutraal hoeft te zijn voor de gemeente;

Verzoekt het college:

1- Af te zien van uitbreiding van het evenemententerrein (De Druppels) bij het Geestmerambacht;
2- Af te zien van het aanleggen van een race parcours geschikt voor gemotoriseerde (e-)voertuigen;

En gaat verder tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, D66, CDA, VVD, OPA