Motie: Bestuur het Geest­meram­bacht


29 april 2021

De Raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 29 april 2021, beraadslagende over het raadsvoorstel Visie Recreatieschap Geestmerambacht 2030.

Constaterende dat:

 • Het recreatieschap Geestmerambacht drie gebieden beheert; het Geestmerambacht, de Groene Loper en het Park van Luna,
 • Het recreatieschap logischerwijs moeite heeft om de vaak botsende zienswijzen over het beheer van deze gebieden van de deelnemende gemeenten over te nemen;
 • Dit leidt tot onvrede bij de deelnemende gemeenten
 • De huidige toekomstplannen tot een jaarlijks tekort van circa € 480.656 leiden;
 • Een belangrijk onderdeel van de natuur rondom het Geestmerambacht, de Kleimeer, reeds in beheer van Staatsbosbeheer is;
 • Beheerorganisaties zoals Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer in staat zijn met hoge waardering een recreatieve natuurbeleving te verzorgen en dit doorgaans met lage kosten en subsidie van de provincie weten te doen.

Overwegende dat:

 • De huidige bestuursstructuur van een gemeenschappelijke regeling met drie (binnenkort twee) gemeenten geen wenselijke manier is om het beheer van het gebied te organiseren;
 • Het gehele beheerde gebied, en de onderscheidene gebieden, collectief of afzonderlijk met verschillende benaderingen, oplossingen en financieringen geholpen zouden kunnen zijn. Voorbeelden zijn het uitbreiden van de NNN gebieden, het verder mogelijk maken van festivals en\of het opdelen van gebieden, naar gelang gemeentebesturen en\of gebruikers dat tot reële mogelijkheden willen verheffen.
 • De resterende circa 5,9 miljoen uit het HAL-fonds bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden biedt om in de toekomst op verschillende manieren met de drie gebieden om te gaan.

Verzoekt het college:

 • Samen met de colleges van Langedijk en Heerhugowaard alternatieve scenario’s van bestuur, en vormen van beheer van de drie gebieden collectief en/of afzonderlijk te onderzoeken, waarbij de huidige bestuursvorm de minst gewenste vorm is.
 • Op basis van voornoemd onderzoek bij mogelijke partners als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland of eventuele andere (beheers-)organisaties te peilen of zij interesse hebben in het overnemen van het beheer van het gehele gebied (of delen daarvan) welke voorwaarden zij hieraan verbinden en wat hiervan de bestuurlijke, financiële en\of natuureffecten zijn;
 • De resultaten van deze onderzoeken samen met een aantal keuzemogelijkheden over de toekomst van de drie gebieden, al dan niet collectief, uiterlijk Q3 2022 aan de Raad voor te leggen.

N.B.
Deze motie heeft Partij voor de Dieren Alkmaar mede ingediend met de partijen: GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, BAS, LeefbaarAlkmaar

Tegen

CDA, VVD, SPA, D66, OPA

Lees onze andere moties

Motie: VOOR 14

Lees verder

Motie: Seksuele intimidatie in het uitgaansleven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer