Motie: VOOR 14


29 april 2021

De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op donderdag 29 april 2021,

Constaterende dat:

 • Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar uit de recent verschenen armoedemonitor blijkt dat een grote groep inwoners van Alkmaar achterblijft: iemand met minimumloon kan hier nu 20% minder van betalen dan 40 jaar geleden;
 • Ons minimumloon veel lager is dan de Europese norm van 60% van het mediane inkomen;
 • Honderdduizenden mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden, terwijl ze zelf rond moeten komen van minder dan 14 euro per uur;
 • Op steeds meer plekken in Nederland mensen opstaan voor een eerlijke verdeling van de welvaart, te beginnen met een minimumloon van 14 euro;
 • Steeds meer economen* de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen;
 • Inkomenspolitiek weliswaar een Haagse aangelegenheid is, maar de effecten ervan op lokaal Alkmaars niveau worden ervaren;

Overwegende dat:

 • De gemeenteraden van o.a. Amsterdam, Haarlem en Zaanstad zich het afgelopen jaar ook uitgesproken hebben voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro.
 • Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Alkmaar;
 • Wij ons daarvoor inzetten met de middelen die we hebben; en het college de raad in de commissie sociaal van 8 april jl uitgenodigd suggesties mee te geven voor het armoedebeleid.
 • We tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid;
 • In zowel het coalitieakkoord als het gemeentelijk beleid het uitgangspunt dat ‘werken moet lonen’ is opgenomen. Verzoekt het college:
 • Om middels een brief aan te dringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en de raad te informeren over de resultaten.
 • Te inventariseren hoeveel ambtenaren bij de gemeente Alkmaar minder dan 14 euro per uur verdienen en de raad hiervan op de hoogte te stellen.

Toelichting:

Bronnen:

 1. https://www.voor14.nl/14vragen
 2. https://www.ad.nl/werk/salaris...
 3. https://www.nibud.nl/beroepsma...

N.B.:
Partij voor de Dieren Alkmaar heeft deze motie mede ingediend met PvdA, Leefbaar Alkmaar, GroenLinks en BAS


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, LeefbaarAlkmaar, GroenLinks, BAS

Tegen

ChristenUnie, Lijst Peters, CDA, VVD, D66, OPA, SPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Meeuwenoverlast

Lees verder

Motie: Bestuur het Geestmerambacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer