Motie dieren­arts­kosten


7 november 2018

De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 5 november 2018, beraadslagend over de programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022

Overwegende:

  1. Dat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor wilde dieren en zwerfdieren;
  2. Dat het vervoer van deze dieren is uitbesteed aan de dierenambulance;
  3. Dat de dierenambulance regelmatig naar een dierenarts moet met deze dieren;
  4. Dat ook particulieren wel eens met een gevonden dier naar een dierenarts gaan;
  5. Dat de kosten van behandeling van deze dieren voor rekening komen van de dierenartsen;


Constaterende:

  1. Dat één van de grote dierenartsenpraktijken al is afgehaakt, zij nemen geen vogels, egels, vleermuizen en andere wilde dieren meer aan sinds zij ontdekten dat er geen vergoeding zou plaatsvinden vanuit de gemeente;
  2. Dat de druk op de andere praktijken hierdoor is toegenomen;
  3. Dat de vraag is hoelang zij nog bereid zullen zijn deze zorg kosteloos op zich te nemen;
  4. Dat het niet meer dan logisch is dat de gemeente vanuit haar wettelijke zorgplicht de kosten hiervoor voor haar rekening neemt om de continuïteit van de hulpverlening te waarborgen.


Verzoekt het college: Om een regeling te treffen zodat dierenartsen hun kosten voor toegediende middelen en handelingen bij wilde dieren en zwerfdieren kunnen declareren. De dekking hiervoor kan worden gevonden binnen de post dierenwelzijn in thema 5.1 leefbaarheid.


Janine Visser, Partij voor de Dieren
Kirsten Dielemans, Senioren Partij Alkmaar
Ronald van Veen, ChristenUnie
Willem Peters, BAS
Maya Bolte,Leefbaar Alkmaar

Toelichting: De dierenarts maakt in geval van behandelingen van wilde dieren of zwerfdieren een factuur met daarop de gebruikte en toegediende middelen en handelingen. In het geval dat het dier door de dierenambulance gebracht is, wordt tevens een ritnummer op de factuur vermeld. De facturen kunnen vervolgens bij de gemeente gedeclareerd worden.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD, OPA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Lasershow in plaats van vuurwerkshow tijdens Alkmaarse festiviteiten

Lees verder

Motie Mantelzorgvriendelijk Alkmaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer