Motie Mantel­zorg­vrien­delijk Alkmaar


13 december 2018

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 13 december 2018;

Constaterende dat:

 • De overheid sinds 2013 meer verwacht van de burgers in maatschappelijke processen (“participatiesamenleving” in de eerste troonrede van koning W.A.);
 • Uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mantelzorg zijn weerslag kan hebben op andere levensgebieden als betaald werk en kan resulteren in aanpassingen op het werk; (A)
 • Door mantelzorg vrijwilligerswerk in het gedrang komt; (B)
 • Door vergrijzing het geven van mantelzorg in de toekomst een steeds belangrijker maatschappelijk probleem wordt; (C)
 • Sinds 2005 een landelijke stichting zonder winstoogmerk bestaat met de doelstelling ‘mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat’; (D)
 • Deze instelling een begeleidingstraject biedt voor werkgevers om ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’ te worden; (E)
 • Binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar én in de regio’s BUCH & HAL geen enkele mantelzorgvriendelijk erkende werkgever is; (F)

Overwegende dat:

 • Met betrekking tot de participatiesamenleving de mantelzorg een zeer belangrijk aspect is;
 • Van de overheid en de werkgevers verwacht wordt dat ze de mantelzorgers ontlasten;
 • De gemeente Alkmaar, als werkgever, rekening moet houden met de mantelzorg-gerelateerde wensen en behoeftes van zijn werknemers;
 • De gemeente Alkmaar, als werkgever, een voorbeeldfunctie kan tonen richting de andere werkgevers binnen de gemeentegrenzen en ook in de regio;
 • De gemeente Haarlem recentelijk het erkenningstraject met een publiciteitsactie heeft gecombineerd en hiermee goede resultaten heeft behaald; (G)

Verzoekt het college:

 • Een 0-meting (nulmeting) aan te vragen bij Werk & Mantelzorg; (H)
 • De resultaten van de nulmeting te gebruiken om het erkenningstraject te beginnen en dit traject verder vorm te geven samen met Werk & Mantelzorg; (I)
 • De dekking voor de initiële kosten van de nulmeting te vinden binnen de reguliere P&O budgetten; (J)
 • De financiering van de verdere stappen van het traject te bekostigen vanuit de reguliere personeelsbegroting;
 • De financiering van de verdere stappen van het traject te bekostigen vanuit een nader te bepalen begrotingsonderdeel;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam, Partij voor de Dieren
Willem Peters, BAS

A) Promotieonderzoek Marloes Oldenkamp: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/grote-verschillen-in-mantelzorg-voor-partner-of-ouder.aspx

B) Rapport “Wat knelt? Knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning” van Movisie (Signaal 2): https://www.movisie.nl/artikel/participatiesamenleving-anno-2017-volop-kansen

C) Rapport SCP “Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van oudere ouderen tussen 1975-2040”: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Regionale_ontwikkelingen_in_het_aantal_potentiele_helpers_van_oudere_ouderen_tussen_1975_2040

D) Stichting Werk & Mantelzorg, opgericht door de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg:

https://www.werkenmantelzorg.nl/over-werk-mantelzorg/wie-is-werkmantelzorg/

E) https://www.werkenmantelzorg.nl/de-4-stappen/

F) https://www.werkenmantelzorg.nl/de-4-stappen/alle-erkende-organisaties/

G) https://www.werkenmantelzorg.nl/organisatie/gemeente-haarlem/ en https://buzz-on-tour.nl/noord-holland/

H) Een nulmeting is een kort onderzoek waarmee de ‘mantelzorgvriendelijkheid’ van de werkgever (denk aan arbeidsvoorwaarden, gemaakte afspraken, enz.) in kaart wordt gebracht. De werkgever ontvangt een rapport met terugkoppeling.

I) De lengte van een erkenningstraject kan variëren. Bijvoorbeeld heeft dit traject bij gemeente Haarlem ongeveer een jaar geduurd.

J) De kosten van het nulmetingsonderzoek bedragen €1.000.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen