Motie Laat het liggen


22 september 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 22 september 2020;

Constaterende dat:

 • De gemeente Alkmaar elk najaar de van de bomen vallende bladeren overal in de openbare ruimte opruimt;
 • De gemeente Alkmaar voor deze werkzaamheden ook met benzine werkende bladblazers gebruikt, voorzien van tweetakt verbrandingsmotoren; [1]
 • Deze bladblazers geluidsoverlast veroorzaken voor mens en dier;
 • De luchtverontreiniging veroorzaakt door deze bladblazers vele malen groter is dan die van een grote benzineauto; [2][3][4]
 • De ontwikkeling van de stof-golf van fijnstof door opgeblazen vuil minuten in de atmosfeer aanwezig blijft voordat het neerslaat in de omgeving en ook daarmee overlast veroorzaakt; [5]
 • De gebruikers van deze bladblazers blootgesteld zijn aan de uitstoot van onvolledig verbrande koolwaterstoffen, fijnstof, koolstofmonoxide en stikstofoxiden; [6]
 • De rijksoverheid in haar besluit ‘Arbeidsomstandigheden’ bij vergelijkbare arbeid het vervangen van kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen duidelijk aangeeft; [7]
 • De bevordering van stedelijke ecosystemen en biodiversiteit deels ook afhankelijk is van deze bladeren; [8]
 • De insecten, geleedpotigen, amfibieën, slakken en kleine zoogdieren als egels rustend blad in de stad ook nodig hebben als schuilplek, voor voedsel, en om te overwinteren;
 • De vogels vervolgens voor hun voedsel weer afhankelijk zijn van veel kleine dieren die tussen gevallen blad overwinteren;
 • De overheden van buurlanden de bladblazers in de ban doen; [9]
 • De gemeente Alkmaar een ambitieus plan voor het groenbeleid heeft en het versterken van biodiversiteit als doel wordt genoemd; [10]
 • De gemeente Alkmaar aangeeft een moderne gemeente te zijn die duurzaamheid belangrijk vindt en zelf het goede voorbeeld wil geven aan haar inwoners; [11]

Overwegende dat:

 • De gemeentelijke bladkorven vanwege de tijdelijke aard geen plek bieden waar eventuele compostering kan plaatsvinden rond de bron om natuurlijke kringlopen te sluiten;
 • Dezelfde bladkorven aan dieren ook geen schuilplaats bieden, aangezien zij opgeslurpt zullen worden door de ophaalwagens;
 • Onze gemeente op korte termijn maatregelen kan nemen door mechanische apparatuur te vervangen door harken en bezems waar mogelijk, én door elektrische, minder luidruchtige en vervuilende apparatuur waar onvermijdelijk;
 • Het kostenbesparend is voor de gemeente om op plekken de bladeren te laten liggen waar zij geen schade berokkenen aan graszoden of waar de veiligheid niet in het geding komt;

Verzoekt het college:

 • Blad in de openbare ruimte te laten liggen of langduriger te verzamelen op plekken in de openbare ruimte;
 • Blad met harken en bezems en indien noodzakelijk met elektrische apparatuur te ruimen waar het voor de veiligheid of ter voorkoming van schade nodig is;
 • Bij herinrichting van de openbare ruimte extra plekken in te richten waar blad kan worden verzameld, dieren tussen het blad kunnen overwinteren én voedingsstoffen hun weg terug in het ecosysteem vinden;
 • Met Stadswerk072 in gesprek te gaan om het gebruik van bladblazers te minimaliseren, op termijn uit te faseren en alleen nog elektrische bladblazers te gebruiken;
 • Deze beslissing ook aan de inwoners van Alkmaar te communiceren voor het bevorderen van bewustwording;
 • De hieraan verbonden kosten op te vangen binnen de bestaande begroting van Groenbeheer;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam-Kooijman, Partij voor de Dieren

Roy Seignette, Groen Links


[1] %50 van de bladblazers gebruikt door Stadswerk072 heeft een benzinemotor (beantwoording onze technische vragen op 15-9-2020)

[2] https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/3586

[3] https://www.washingtonpost.com/national/health-science/how-bad-for-the-environment-are-gas-powered- leaf-blowers/2013/09/16/8eed7b9a-18bb-11e3-a628-7e6dde8f889d_story.html

[4] https://www.edmunds.com/car-reviews/features/emissions-test-car-vs-truck-vs-leaf-blower.html

[5] https://doi.org/10.1007/s11869-019-00768-8

[6] https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.12.021

[7]https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=4&afdeling=2¶graaf=3&artikel=4.17&z=2020-07-01&g=2020-07-01 (Artikel 4.17. Voorkomen van blootstelling; vervangen)

[8] https://deboomdokter.be/blog/bodem/bladeren-van-bomen-laten-liggen-of-opruimen/

[9] https://nos.nl/artikel/2310449-duits-ministerie-over-bladblazers-ze-zijn-te-vies-en-dodelijk-voor-insecten.html

[10] https://www.stadswerk072.nl/wp-content/themes/mxp_base_theme/mxp_theme/assets/groenbeleidsplan-alkmaar-2017-2027.pdf (Onderdeel 3, Biodiversiteit)

[11] https://www.alkmaar.nl/duurzaamheid/


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks

Tegen

SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA

Lees onze andere moties

Motie ‘Paint It Black’

Lees verder

Onderzoek naar het nakomen van de voorwaarden van de gunning van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer