Onderzoek naar het nakomen van de voor­waarden van de gunning van de Jeugd­zorgPlus in Noord-Holland Noord


29 oktober 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 29 oktober 2020;

Constaterende dat:

 • er de afgelopen weken diverse publicaties zijn verschenen in (regionale) nieuwsbladen waarin zorgen worden geuit door een kinderrechter, raadsleden en andere belanghebbenden over de organisatie van de gesloten jeugdzorg in Noord-Holland Noord;
 • de kinderrechter te Alkmaar in haar uitspraak van 10 september 2020 haar grote bezorgdheid heeft geuit over de veiligheidssituatie van de instelling Horizon, locatie Antonius;
 • tegen de gemaakte afspraken in, meer kinderen uit Noord-Holland dan vooraf was afgesproken, door Horizon worden geplaatst in instellingen van Horizon buiten de provincie;

Overwegende dat:

 • de aanhoudende negatieve berichtgeving over de Horizonvestiging Antonius niet in het belang is van de cliënten;
 • de alarmerende signalen van ouders en jeugdrechtadvocaten over de situatie van de kinderen in de instelling niet door de politiek genegeerd mogen worden;
 • uit het evaluatierapport is gebleken dat fase 2 tot op heden niet aan de kinderen uit Noord-Holland Noord is aangeboden;
 • er na uitbrenging van het evaluatierapport de nodige publicaties naar buiten zijn gekomen over zorgelijke signalen en misstanden;
 • de recente zorgelijke signalen niet zijn meegenomen in de besluitvorming rond de contractverlenging;
 • de recente zorgelijke signalen niet zijn meegenomen in de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het evaluatierapport;
 • er met de contractverlenging wordt gekozen voor een maximale verlenging van de contractduur, dus zonder evaluatie en een go/nogo moment;

Draagt het college op:

 • een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar de gesloten jeugdzorg in Noord-Holland Noord, waarin de volgende punten aan de orde komen:
  • is de zorg zoals die in de selectieleidraad en het hiermee samenhangede document “Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord” staat beschreven ook daadwerkelijk zo aangeboden aan de kinderen uit Noord-Holland Noord die geplaatst zijn in de Horizon instelling Antonius;
  • is de behandeling zoals die in de selectieleidraad en het hiermee samenhangende document “Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord” staat beschreven ook daadwerkelijk zo uitgevoerd bij de kinderen uit Noord-Holland Noord die geplaatst zijn in de Horizon instelling Antonius;
  • wat is de kwaliteit van de accommodatie waar de kinderen uit Noord-Holland Noord in de JeugdzorgPlus in Bakkum zijn ondergebracht;
  • hoe is de veiligheid gegarandeerd van de kinderen uit Noord-Holland Noord die geplaatst zijn in Antonius in Bakkum en klopt dit met wat hierover beschreven is in de risicoanalyse;
  • hoeveel kinderen uit Noord-Holland Noord er sinds 1 januari 2019 met welke onderbouwing in instellingen buiten Noord-Holland zijn geplaatst;
 • het contract inzake JeugdzorgPlus met Horizon niet te verlengen voordat het onderzoek is afgerond en de uitkomst van dat onderzoek bepalend te laten zijn voor een eventuele verlenging van het contract met tweemaal één jaar;
 • dat als het onderzoek niet is afgerond vóór het verstrijken van de contractperiode, gesprekken worden opgestart met de “speler op de reservebank” zoals benoemd in artikel 7 van het document “Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord” teneinde de continuïteit van de JeugdzorgPlus te waarborgen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Janine Visser, Partij voor de Dieren
Maya Bolte, Leefbaar Alkmaar
Ronald van Veen, ChristenUnie
Anjo van de Ven, OPA
Willem Peters, Lijst Peters

Toelichting

Het is niet de bedoeling om op de stoel van inspectie jeugdzorg te gaan zitten, maar wij hebben de behoefte aan een onafhankelijk onderzoek om alle onduidelijkheden weg te halen ten einde optimale zorg voor de kinderen te kunnen garanderen.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, OPA, Lijst Peters

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, CDA, VVD, SPA, BAS

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Laat het liggen

Lees verder

Onderzoek naar gang van zaken rondom de aanbesteding van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer