Motie Mantel­zorger Centraal


13 juni 2019

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 13-06-2019;

Constaterende dat:

 • De overheid sinds 2013 meer verwacht van de burgers in maatschappelijke processen (“participatiesamenleving” in de eerste troonrede van koning W.A.);
 • Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mantelzorg zijn weerslag kan hebben op andere levensgebieden zoals betaald werk en kan resulteren in aanpassingen op hetwerk; (A)
 • Door mantelzorg ander vrijwilligerswerk in het gedrang komt; (B)
 • Door vergrijzing het geven van mantelzorg in de toekomst een steeds belangrijker maatschappelijk probleem wordt; (C)
 • Steeds meer ouders mantelzorg verlenen aan hun zieke kind;
 • Sinds ruim 20 jaar een landelijk initiatief onder de naam ‘Dag van de Mantelzorg’ bestaat, georganiseerd door MantelzorgNL en ondersteund wordt door meerdere mantelzorg organisaties; (D)

Overwegende dat:

 • Met betrekking tot de participatiesamenleving mantelzorg een zeer belangrijk aspect is;
 • Van overheid en werkgevers verwacht wordt dat ze mantelzorgers ontlasten;
 • Bewustwording bij werkgevers over de wettelijke rechten van mantelzorgende werknemers dringend noodzakelijk is;
 • De gemeente Alkmaar een voorbeeldfunctie kan innemen richting de werkgevers binnen de gemeentegrenzen en ook in de regio met voorlichting over mantelzorg;
 • Een informatieve bijeenkomst op dezelfde datum als ‘Dag van de Mantelzorg’ een positief effect kan hebben op de mantelzorg en mantelzorgers in Alkmaar en in de regio;
 • Begrip en steun voor mantelzorgers uiteindelijk kan resulteren in lagere ziektekosten;

Verzoekt het college:

 • Een bijeenkomst te organiseren op dezelfde datum als ‘Dag van de Mantelzorg’; (E)
 • Hierbij bedrijven uit Alkmaar en de regio uit te nodigen;
 • De inhoud en de vorm van deze bijeenkomst samen te bepalen met de relevante maatschappelijke organisaties in Alkmaar en in de regio;
 • Bij het bepalen van de inhoud van deze bijeenkomst rekening te houden met de actuele onderwerpen binnen de mantelzorg, zoals de rechten van werknemers;
 • De gemeenteraad op de hoogte te houden over de voorbereidingen van deze bijeenkomst;
 • De financiering van deze bijeenkomst en de voorbereidingen te bekostigen vanuit het begrotingsonderdeel Maatschappelijke Ondersteuning;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam
Partij voor de Dieren

A) Promotieonderzoek Marloes Oldenkamp: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/grote-verschillen-in-mantelzorg-voor-partner-of-ouder.aspx

B) Rapport "Wat knelt? Knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning" van Movisie (Signaal 2): https://www.movisie.nl/artikel/participatiesamenleving-anno-2017-volop-kansen

C) Rapport SCP "Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van oudere ouderen tussen 1975-2040": https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Regionale_ontwikkelingen_in_het_aantal_potentiele_helpers_van_oudere_ouderen_tussen_1975_2040

D) https://www.dagvandemantelzorg.nl/over-de-dag

E) 10 november 2019


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks

Tegen

SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA