Motie Mantel­zorger Centraal


13 juni 2019

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 13-06-2019;

Constaterende dat:

 • De overheid sinds 2013 meer verwacht van de burgers in maatschappelijke processen (“participatiesamenleving” in de eerste troonrede van koning W.A.);
 • Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mantelzorg zijn weerslag kan hebben op andere levensgebieden zoals betaald werk en kan resulteren in aanpassingen op hetwerk; (A)
 • Door mantelzorg ander vrijwilligerswerk in het gedrang komt; (B)
 • Door vergrijzing het geven van mantelzorg in de toekomst een steeds belangrijker maatschappelijk probleem wordt; (C)
 • Steeds meer ouders mantelzorg verlenen aan hun zieke kind;
 • Sinds ruim 20 jaar een landelijk initiatief onder de naam ‘Dag van de Mantelzorg’ bestaat, georganiseerd door MantelzorgNL en ondersteund wordt door meerdere mantelzorg organisaties; (D)

Overwegende dat:

 • Met betrekking tot de participatiesamenleving mantelzorg een zeer belangrijk aspect is;
 • Van overheid en werkgevers verwacht wordt dat ze mantelzorgers ontlasten;
 • Bewustwording bij werkgevers over de wettelijke rechten van mantelzorgende werknemers dringend noodzakelijk is;
 • De gemeente Alkmaar een voorbeeldfunctie kan innemen richting de werkgevers binnen de gemeentegrenzen en ook in de regio met voorlichting over mantelzorg;
 • Een informatieve bijeenkomst op dezelfde datum als ‘Dag van de Mantelzorg’ een positief effect kan hebben op de mantelzorg en mantelzorgers in Alkmaar en in de regio;
 • Begrip en steun voor mantelzorgers uiteindelijk kan resulteren in lagere ziektekosten;

Verzoekt het college:

 • Een bijeenkomst te organiseren op dezelfde datum als ‘Dag van de Mantelzorg’; (E)
 • Hierbij bedrijven uit Alkmaar en de regio uit te nodigen;
 • De inhoud en de vorm van deze bijeenkomst samen te bepalen met de relevante maatschappelijke organisaties in Alkmaar en in de regio;
 • Bij het bepalen van de inhoud van deze bijeenkomst rekening te houden met de actuele onderwerpen binnen de mantelzorg, zoals de rechten van werknemers;
 • De gemeenteraad op de hoogte te houden over de voorbereidingen van deze bijeenkomst;
 • De financiering van deze bijeenkomst en de voorbereidingen te bekostigen vanuit het begrotingsonderdeel Maatschappelijke Ondersteuning;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam
Partij voor de Dieren

A) Promotieonderzoek Marloes Oldenkamp: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/grote-verschillen-in-mantelzorg-voor-partner-of-ouder.aspx

B) Rapport "Wat knelt? Knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning" van Movisie (Signaal 2): https://www.movisie.nl/artikel/participatiesamenleving-anno-2017-volop-kansen

C) Rapport SCP "Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van oudere ouderen tussen 1975-2040": https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Regionale_ontwikkelingen_in_het_aantal_potentiele_helpers_van_oudere_ouderen_tussen_1975_2040

D) https://www.dagvandemantelzorg.nl/over-de-dag

E) 10 november 2019


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks

Tegen

SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, OPA

Lees onze andere moties

Motie Privacy bij het stemmen, het recht van iedereen

Lees verder

Motie Samenspeelplekken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer