Motie: Meeu­wen­overlast


29 april 2021

De Raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 29 april 2021

Constaterende dat:

 • De aangevraagde nestbeheer-ontheffing voor het insmeren van meeuweneieren is afgewezen door het rijk.
 • De meeuwenoverlast alleen maar toe zal nemen de komende jaren.[1]
 • Deze overlast resulteert in gezondheidsschade door geluidsoverlast, gezondheidsklachten door (schijn)aanvallen en materiële schade aan gebouwen met gevolgen voor de volksgezondheid.[1]
 • De huidige maatregelen met als doel het verkleinen van het voedselaanbod geen aantoonbaar effect hebben op de overlast van broedende meeuwen.[1]
 • Burgers bij bestrijding van de overlast het heft in eigen hand nemen met maatregelen die in strijd zijn met de Wet natuurbescherming.1
 • Het aanbieden van een alternatieve broedlocatie(s) op daken een aantrekkende werking kan hebben op meeuwen.[2]
 • Er voor grote aantallen broedparen structurele broedlocaties gevonden of gerealiseerd dienen te worden in de vorm van gedoogdaken om duurzame koloniën te creëren. Dit zodat de meeuwen geen bedreiging vormen voor andere (kwetsbare) vogelsoorten. Dit dient nu te gebeuren omdat snelle uitbreiden van de aanwezigheid van vossen en andere grondpredatoren, exploitatie van haventerrein en toenemende overlast door broedvogels in stedelijk gebied tegelijk plaatsvinden.[1]
 • Het creëren van alternatieve broedlocaties een niet-ontheffingsplichtige bestrijdingsmethode is
 • De combinatie van het aanbieden van alternatieve broedlocaties én het (maïs)oliën van eieren een versterkende werking hebben op elkaar.[1]
 • Bij tenminste 40% van de overlastmeldingen het geven van deskundig advies voldoende is om de overlast en de angst van de inwoners weg te nemen.[3][4]

Overwegende dat:

 • Er met het wachten op een eventuele nieuwe ontheffing voor het (maïs)oliën van eieren kostbare tijd verloren gaat en de meeuwenproblematiek in de tussentijd alleen maar toe zal nemen.
 • Wij alle middelen willen aangrijpen die bij kunnen dragen tot het terugdringen van de overlast.

Verzoekt het College:

 • Om alle mogelijke alternatieve broedlocaties buiten de woonkernen in de gemeente Alkmaar, zoals omschreven in het ‘rapport ten behoeve van een aanvraag voor toestemming van beheer van essentiële overlast veroorzakende dakbroedende meeuwen in diverse gemeenten in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland’, in kaart te brengen en waar mogelijk al te realiseren.
 • Om meeuwendeskundige ecologen in te zetten die inwoners die overlast melden deskundig kunnen voorlichten.

Toelichting

Bronnen:

 1. VanderHelm Milieubeheer B.V.‘rapport ten behoeve van een aanvraag voor toestemming van beheer van essentiële overlast veroorzakende dakbroedende meeuwen in diverse gemeenten in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland’ https://denhaag.raadsinformati...
 2. Loeve, A.W.M. 2018. Rapportage meeuwenoverlast en meeuweninventarisatie Gemeente Katwijk 2018. VanderHelm Milieubeheer B.V.
 3. Loeve, A.W.M. 2019. Rapportage meeuwenoverlast en meeuweninventarisatie Gemeente Katwijk 2018. VanderHelm Milieubeheer B.V
 4. Stoelwinder, J. 2017. Beheer meeuwenoverlast 2017 Gemeente Alkmaar. Tussenrapportage ontheffing FF/75A/2016/052. PCF Holland-rapport 2017, Lelystad.

N.B.:
Partij voor de Dieren Alkmaar heeft deze motie mede ingediend met GroenLinks Alkmaar, Senioren Partij Alkmaar, VVD en OPA.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, CDA, VVD, OPA

Tegen

PvdA, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Mondkapjes zijn voor je mond, niet de grond!

Lees verder

Motie: VOOR 14

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer