Motie ‘Onder­be­steding onder­ne­mers­fonds terug­storten’


28 oktober 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 28-10-2021

Constaterende dat:

  • De gemeente belasting heft om daarmee nuttige bestedingen voor de samenleving te doen;
  • Belastingbetalers niet in de gelegenheid gesteld worden om daarvan af te zien;
  • Het niet te verantwoorden is indien belastinggeld wel geïnd wordt, maar niet besteed;
  • De opbrengst van OZB, geïnd van gebruikers niet-woningen, als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Alkmaar beschikbaar wordt gesteld; [1]
  • Niet alleen ondernemers, maar ook organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen, verenigingen, buurthuizen, scholen, huisartspraktijken en de gemeente, mee gaan betalen aan dit fonds; [2]

Overwegende dat:

  • De onderbesteding van ondernemersfonds indirect ‘geïnde maar niet besteed belastinggeld’ betekent;
  • Een substantiële onderbesteding van het ondernemersfonds niet wenselijk is;

Verzoekt het college:

  • In de subsidiebeschikking afspraken te maken met de Stichting Ondernemersfonds Alkmaar over substantiële onderbesteding, waarbij als uitgangspunten worden genomen dat:
    • Middelen die na drie jaar niet besteed zijn én waar nog geen zicht op besteding is wordt teruggestort naar de gemeente;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, D66, CDA, VVD, OPA