Motie: Opkoop­be­scherming


23 juni 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 22 juni 2023

Constaterende dat:

 • Gemiddeld in Nederland circa 10% van de woningen wordt gekocht als investeringsobject en niet om in te wonen;
 • Beleggers een voorsprong hebben op starters omdat zij geen voorbehoud van financiering hebben;
 • Beleggen het risico heeft van een prijsopdrijvend effect zowel van koop als huur;
 • De gemeente Alkmaar een groot tekort heeft aan betaalbare koopwoningen voor starters (zie het schaarste onderzoek dat bij het raadsvoorstel huisvestingsverordening is gevoegd);
 • Sinds de wet opkoopbescherming per 1 januari 2022 gemeenten de mogelijkheid hebben om zoveel mogelijk koopwoningen beschikbaar te houden voor mensen die er zelf in willen wonen.

Overwegende dat:

 • Opkoopbescherming effectief blijkt te zijn; sinds de invoering hiervan is in gemeenten waar opkoopbescherming is ingevoerd het aandeel van beleggers onder kopers gedaald, terwijl het in gemeenten waar dit niet is ingevoerd juist stijgt;
 • In het coalitieakkoord staat dat er een zelfbewoningsplicht komt. De invoering van opkoopbescherming prima aansluit bij de voorgestelde aanpak;
 • Tijdens de behandeling van de huisvestingsverordening in de raadscommissie van 6 juni jl. de wethouder heeft aangekondigd in het najaar met aanvullingen te willen komen voor een nieuwe huisvestingsverordening;
 • De raad nu kaders kan meegeven voor een nieuwe huisvestingsverordening, zodat de wethouder een gedragen raadsvoorstel kan opstellen.

Verzoekt het college:

 1. In de nieuwe huisvestingsverordening een artikel opkoopbescherming op te nemen;
 2. De precieze invulling van dit artikel in de raadswerkgroep wonen uit te werken direct na het zomerreces om dit te kunnen opnemen in de nog dit jaar vast te stellen huisvestingsverordening.
page1image3823165728

En gaat over tot de orde van de dag.NB: Deze motie is mede-ingediend met Christenunie, GroenLinks, SP, PvdA en Leefbaar Alkmaar


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

D66, VVD, CDA, OPA, BAS, FvD, SPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Toeristisch verhuur

Lees verder

Motie: Extra inzet voor woningen jonge mensen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer