Motie: Toeris­tisch verhuur


23 juni 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 22 juni 2023

Constaterende dat:

 • Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe regels voor verhuur aan toeristen. Gemeenten hebben nu de mogelijkheid om in te grijpen in situaties van schaarste of als de leefbaarheid onder druk staat;
 • De gemeente Alkmaar deze mogelijkheid nog niet in de huisvestingsverordering heeft opgenomen;
 • Sinds de komst van platforms zoals Airbnb, woningen steeds vaker strijdig met de bestemming ‘wonen’ worden gebruikt met name als recreatief object;
 • Wanneer woningen worden onttrokken aan de woningvoorraad, dit in een aantal situaties naast ‘minder beschikbare woningen’ ook een ongewenst effect op de leefbaarheid van een straat of wijk

  kan hebben;

 • Wanneer er op steeds grotere schaal een verdienmodel aan woningen wordt gekoppeld, dit een prijsopdrijvend effect kan hebben, wat de huidige schaarste niet ten goede komt;
 • November 2021 door het college een notitie is aangekondigd waarin een analyse zou worden gemaakt over de handvatten die de Wet Toeristische verhuur biedt waarmee een gemeente kan sturen op vakantieverhuur voordat deze plaatsvindt. En een analyse van de efficiëntie voordelen op economische beleidsvelden vanuit deze wet.

Overwegende dat:

 • Het onrechtvaardig is dat de gemiddelde opbrengst en bezetting van de hotels en B&B’ s enorm onder druk staan, deze ondernemingen hoge personeelskosten hebben (ook tijdens corona) en strak zijn gereguleerd (lees ook Onderzoek marktruimte - Hotelmarkt Alkmaar – van de LAgroup);
 • In een procesmemo van 30 november 2021, het College heeft voorgesteld om in de eerste helft van 2022 met een beleidsnotitie en analyse komen over vakantieverhuur binnen de gemeente;
 • Tijdens de behandeling van de huisvestingsverordening in de raadscommissie van 6 juni jl. de wethouder heeft aangekondigd in het najaar met aanvullingen te willen komen voor een nieuwe huisvestingsverordening en deze ‘mogelijke bepaling’ onder HF3 – de maatregelen voor de gemeente Alkmaar, serieus overweegt om mee te nemen;
 • De raad nu kaders kan meegeven voor een nieuwe huisvestingsverordening, zodat de wethouder een breed gedragen raadsvoorstel kan opstellen.

Verzoekt het college:

 1. Om na het zomerreces een voorstel over de invulling van het artikel "Toeristische verhuur" voor te leggen aan de werkgroep Omgevingswet & Wonen;
 2. Na consultatie van de werkgroep Omgevingswet & Wonen, in de nog dit jaar vast te stellen huisvestingsverordening, het artikel "Toeristische verhuur" op te nemen.


NB: Deze motie is mede-ingediend met Christenunie, GroenLinks, SP, PvdA en Leefbaar Alkmaar


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

D66, VVD, OPA, CDA, FvD, SPA, BAS