Motie Provisie AZ naar sport­budget


25 juni 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 25 juni 2020;

Constaterende dat:

  • De garantstelling van AZ middels de provisie extra geld oplevert dat nog in geen enkele begroting is opgenomen;
  • De voorspellingen voor de budgetten, dus ook het sportbudget, voor de komende jaren somber zijn;

Overwegende dat:

  • Dit een unieke kans is om vanuit het betaald voetbal een stukje basissport te financieren;
  • Dit extra budget dan niet alleen voor sportverenigingen ingezet kan worden, maar ook voor kleinschalige openbare sportvoorzieningen in alle wijken;
  • Door (een deel van) de provisie hiervoor in te zetten, er de komende 10 jaar gegarandeerd een substantieel bedrag voor basissport beschikbaar blijft;
  • Ook met de onzekere toekomstvoorspellingen, AZ robuust genoeg is om de komende 10 jaar niet failliet te gaan;

Verzoekt het college:

  • Van de ontvangen jaarlijkse provisie minimaal 50% niet terug te laten vloeien naar de Algemene Middelen, maar dit in de begrotingen voor 2021 en verder op te nemen als extra budget voor het onderdeel Sport.
  • Hieraan de voorwaarde te verbinden dat deze gelden ingezet worden ten behoeve van de basissport in de ruimste betekenis van het woord;


En gaat over tot de orde van de dag.

Janine Visser, Partij voor de Dieren

Ronald van Veen, ChristenUnie

Mohamed Ezhar, Leefbaar Alkmaar

Ben Bijl, BAS


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, VVD

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, CDA, OPA