Motie Ziens­wijze Lucht­vaartnota 2020-2050: Rust voor omwo­nenden Schiphol


25 juni 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 25 juni 2020;

Constaterende dat:

 • De Luchtvaartnota voorsorteert op een groei in het aantal vliegbewegingen op Schiphol (mogelijk zelfs tot 700.000 vliegbewegingen jaarlijks); [1]
 • Uit de Luchtvaartnota blijkt dat er voorlopig geen normen komen om de gezondheid van omwonenden en het milieu voldoende te beschermen terwijl de WHO dringend adviseert dit wel te doen; [2][3]
 • Uit onderzoek blijkt dat luchtvervuiling, CO2-uitstoot en geluidsoverlast tijdens de coronacrisis vanwege verminderde vliegbewegingen aanzienlijk gedaald zijn; [4]
 • De colleges in de regio IJmond-Alkmaar zich in de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer 2019-2022 uit 2019 hebben uitgesproken tegen negatieve gezondheidseffecten van Schiphol door (ultra)fijnstof en slaapverstoring door nachtvluchten [5];
 • De Omgevingsraad Schiphol, waarin Alkmaar met 32 andere gemeenten en bewoners vertegenwoordigd is, zich in 2019 in het verslag aan de minister heeft uitgesproken [6]:
  • vóór meer duidelijkheid over de gezondheidseffecten van ultrafijnstof rond Schiphol;
  • vóór het terugbrengen van het aantal nachtvluchten;
  • tégen de verdere ontwikkeling van Schiphol zolang er geen verbeteringen zijn doorgevoerd;
 • Het RIVM in 2019 heeft gemeten dat kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof rond Schiphol kortdurende verminderingen in de longfunctie en de hartfunctie veroorzaakt, en het RIVM in 2021 resultaten zal publiceren over de langetermijneffecten van ultrafijnstof door Schiphol op de gezondheid; [7]
 • De Inspectie Leefomgeving en Transport in 2020 sinds 2010 een toename van 25 procent heeft geconstateerd van ernstige slaapverstoring onder omwonenden, en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in april 2019 beperking van nachtvluchten door middel van een prijsprikkel heeft aanbevolen; [8]
 • Er van de Rijksoverheid en van Schiphol geen effectieve maatregelen te verwachten zijn zoals nachtsluiting, glijvluchten, hinder beperkende startprocedures, rustpauzes;
 • De ervaring leert dat hindervermindering of uitstootbeperking niet opweegt tegen de groei van het aantal vluchten en dat de hinder daarom eerst gemeten moet worden in plaats van alleen berekend;

Overwegende dat:

 • Dit een situatie is die wonen rondom Schiphol ronduit ongezond maakt;
 • Minder vliegbewegingen een rechtstreeks positief effect hebben op mens, dier en milieu;
 • Extra vliegbewegingen de realisatie van woningbouwprojecten in gevaar brengt;
 • De Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 Verantwoord vliegen naar 2050 uit mei 2020:
  • geen voorzorgsbeginsel opneemt voor (ultra)fijnstof;
  • geen concrete afspraken voorstelt over het beperken van nachtvluchten;
 • Van 29 mei tot en met 9 juli een zienswijze kan worden ingediend over de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 en het plan-milieueffectrapport;

Verzoekt het college:

 • Namens Alkmaar een zienswijze in te dienen over de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 die zich uitspreekt:
  • vóór het opnemen van een voorzorgsbeginsel voor (ultra)fijnstof;
  • vóór het drastisch verminderen van nachtvluchten;
  • vóór het inzetten op gecontroleerde krimp van Schiphol in plaats van op groei waarbij de trein nadrukkelijk als aantrekkelijk alternatief geboden wordt; [9]
  • vóór stillere landings- en startprocedures;
 • Deze standpunten uit te dragen, zowel in de gemeente Alkmaar, binnen de regio, in de Omgevingsraad Schiphol Cluster IJmond-Alkmaar, de Bestuurlijke Regie Schiphol, als in alle relevante gremia die met de luchtvaart te maken hebben;

En gaat over tot de orde van de dag.

Janine Visser, Partij voor de Dieren

Tineke Bouchier, Groen Links

David Schulz, D66

Gijsbert van Itterson-Scholten, PvdA

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/15/bijlage-1-ontwerp-luchtvaartnota-2020-2050

[2] https://www.rivm.nl/publicaties/motie-schonis-en-who-richtlijnen-voor-omgevingsgeluid-2018-doel-heiligt-middelen

[3] https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018

[4] https://www.eerlijkovervliegen.nl/wp-content/uploads/2020/06/Notitie-Luchtvaart-Hindervermindering-Definitief.pdf

[5] https://www.odijmond.nl/publish/pages/2943/bestuurlijke_agenda_2019-2022_1.pdf , p. 3.

[6] https://www.omgevingsraadschiphol.nl/adviezen-omgevingsraad/ .

[7] https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-ultrafijn-stof , p. 3

[8] https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2020/02/07/staat-van-schiphol-2019 , p. 45;

[9] 70% van het vliegverkeer op Schiphol is naar Europese bestemmingen. Indien voor deze reizen samenwerking gezocht wordt met de spoorwegen hoeft het verminderen van vluchten geen nadelige uitwerking te hebben op de economische positie van Schiphol.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66

Tegen

SPA, BAS, LeefbaarAlkmaar, CDA, VVD, OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Provisie AZ naar sportbudget

Lees verder

Motie Alkmaarse stadsgesprekken over racisme en discriminatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer