Motie Rapport Dieren­welzijn


26 november 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 26 november 2020;

Overwegende dat:

  • Het Beleid Dierenwelzijn 2020-2024 vooral een beleid op hoofdlijnen is, waarbij het aan de gemeenteraad is de uitvoering hiervan te toetsen;
  • De gemeenteraad met een jaarlijkse rapportage het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid kan controleren;
  • Andere gemeenten zoals Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag jaarlijks een verslag publiceren;
  • Het rapport en de evaluatie hiervan bijdraagt aan het verbeteren van het Alkmaarse dierenwelzijnsbeleid;
  • Dit het welzijn van dieren in Alkmaar bevordert.

Verzoekt het college:

  • Eenmaal per jaar een Rapport Dierenwelzijn op te stellen en dit te delen met de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam-Kooijman, Partij voor de Dieren
Ema Najetovic, Groen Links

Toelichting:

Op andere beleidsterreinen wordt het gemeentelijk beleid jaarlijks geƫvalueerd of komt er een voortgangsrapportage om de voortgang van het beleid te kunnen controleren. Helaas gebeurt dat niet met het dierenwelzijnsbeleid. Ook over de voortgang van het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid zou ieder jaar moeten worden gerapporteerd. Hiermee kan de gemeenteraad beter controleren hoe het er voor staat met het realiseren van gestelde doelen en hoe hier invulling aan wordt gegeven.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SPA, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, D66, OPA

Tegen

CDA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Streetfishing competitie is geen Fair Play

Lees verder

Motie Mondkapjes zijn voor je mond, niet de grond!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer