Motie: Speci­fieke vorm voor gemengd wonen


28 juni 2021

De gemeenteraad van Alkmaar, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, beraadslagende over agendapunt Raadsvoorstel Kadernota Alkmaar 2022-2025

Constaterende dat

  • er een grote maatschappelijke behoefte is om plannen te ontwikkelen waardoor een specifieke vorm van gemengd wonen mogelijk wordt gemaakt.

Overwegende dat

  • door realisatie van huisvestingsmogelijkheden voor ouderen de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd ten behoeve van diverse andere leeftijdsgroepen;
  • de overheid op 3 april 2019 een convenant met bankinstellingen heeft getekend om soortgelijke woonvorminitiatieven te ondersteunen met het realiseren van financiering en andere randvoorwaarden (Bron Rijksoverheid);
  • in het coalitieakkoord opgenomen is dat er zoveel mogelijk ruimte voor initiatieven van inwoners is bij nieuwbouw;
  • dat een groep Alkmaarse burgers concrete ideee╠łn heeft voor het realiseren van een specifieke vorm van gemengd wonen in Alkmaar;
  • het van belang is dat er een gelijk en duidelijk omschreven speelveld is voor initiatiefnemers;
  • initiatiefnemers hierbij primair zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een locatie en financiering.

Verzoekt het college

  • plannen voor het vestigen van een specifieke vorm van gemengd wonen goed te faciliteren;
  • de gesprekken te vervolgen met initiatiefgroepen (o.a. initiatiefgroep Victoriehof);
  • tijdens de programmabegroting 2022 aan de raad een voorstel te presenteren voor de kaders waarbinnen dergelijke initiatieven binnen de gemeente Alkmaar gerealiseerd kunnen worden, inclusief een heldere taakverdeling tussen initiatiefnemers en gemeente.

Toelichting:
Partij voor de Dieren Alkmaar heeft deze motie mede ingediend met de ChristenUnie, OPA, BAS, SPA en GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, OPA, BAS, SPA, GroenLinks, PvdA, LeefbaarAlkmaar, D66, CDA, VVD

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Seksuele intimidatie in het uitgaansleven

Lees verder

Motie Doneerring plastic flesjes en blikjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer