Motie Stop de Coronawet


27 augustus 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op 27 augustus 2020;

Constaterende dat:

  • Het kabinet “Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19” (Coronawet) bij de Tweede kamer heeft ingediend; [1]
  • Deze wet zeer vergaande bevoegdheden aan ministers geeft, die inbreuk maken op grondrechten, zonder controle vooraf door het parlement;
  • Met de brede kritiek, onder andere vanuit de rechts- en bestuurswetenschap hoegenaamd niets gedaan is; [2][3]
  • VNG, NGB en Wethoudersvereniging zich nog steeds zeer kritisch tegen de voorgestelde wet hebben geuit;[4]
  • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kritiek heeft geuit omdat ze de positie van de raad en de raadsleden voor wat betreft de democratische legitimatie van processen onvoldoende vindt; [5]

Overwegende dat:

  • Het van groot belang is om de democratische processen te beschermen en het vertrouwen van de burgers te behouden;
  • Er vanuit de Nederlandse bevolking brede maatschappelijke weerstand is tegen dit wetsvoorstel;
  • Wanneer de grondrechten in het geding zijn het parlement moet kunnen meebeslissen over een eventuele inperking daarvan, die zeker niet langdurig mag zijn;

Verzoekt het college:

  • Ter aanvulling op de brieven van de VNG en NVR het standpunt, dat de wet, zoals deze nu bij de Tweede kamer is ingediend, niet voldoet aan de basale vereisten van een democratische rechtsstaat, uit te dragen naar het Kabinet en in het publieke domein.


En gaat over tot de orde van de dag.


Janine Visser, Partij voor de Dieren

[1] https://www.tweedekamer.nl/kam...
[2] https://www.tweedekamer.nl/kam...
[3] https://www.advocatenorde.nl/nieuws/aangepaste-coronawet-biedt-nog-steeds-te-weinig-parlementaire-controle
[4] https://vng.nl/nieuws/coronawet-meer-lokale-ruimte-en-democratische-legitimatie
[5] https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/democratie-komt-nu-even-niet-uit
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, OPA, SPA

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD, LeefbaarAlkmaar, BAS, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Alkmaarse stadsgesprekken over racisme en discriminatie

Lees verder

Amendement Starnmeer is geen zoekgebied voor de RES

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer