Motie: Toekomst­visie asiel­opvang regio Alkmaar


4 oktober 2021

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 4 oktober 2021

Constaterende dat:

  • Het College van Burgemeester en Wethouders voornemens is om tijdelijk de mogelijkheid te bieden voor de opvang van statushouders in Alkmaar alsmede het oprichten van een tijdelijk regionaal wooncentrum voor de periode van 2 jaar op de locatie Picassolaan;
  • Na een periode van 2 jaar er binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar in beginsel geen enkele vorm van asielopvang meer zal plaatsvinden.

Overwegende dat:

  • Er wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht zijn en asielopvang (helaas) van alle tijden is;
  • Asielzoekers buiten de Europese Unie op basis van internationale verdragen recht hebben op opvang o.a. in Nederland waarbij intensieve samenwerking met gemeenten onontbeerlijk is;
  • Alleen door middel van een gezamenlijke inspanning van betrokken gemeenten noodopvang in de toekomst voorkomen kan worden;
  • Het in dit daglicht wenselijk is een algemene visie te hebben, bij voorkeur regionaal, inzake de asielopvang.

Verzoekt het college:

  1. Binnen drie maanden met een eerste algemene verkenning te komen om binnen de gemeente en regio een actieplan te ontwikkelen voor de (tijdelijke) asielopvang van (kwetsbare) personen in de regio Alkmaar;
  2. De uitkomsten van voornoemde verkenning opiniërend aan de gemeenteraad voor te leggen. .

En gaat over tot de orde van de dag.


N.B.
Partij voor de Dieren heeft deze motie mede ingediend met PvdA, Leefbaar Alkmaar, GroenLinks en de ChristenUnie.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie

Tegen

OPA, VVD, D66, CDA, BAS, SPA

Lees onze andere moties

Motie Investeer met respect voor de natuur en slim voor de portemonnee

Lees verder

Motie Energiearmoede: Plan van aanpak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer